Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 629/93 - Wyrok NSA z 1993-09-03

Podstawą umorzenia postępowania odwoławczego nie może być w szczególności wykonanie decyzji /uiszczenie opłaty skarbowej/ przez pozostałe strony postępowania., Wykonanie...
bowiem nieostatecznej decyzji organu I instancji nie jest przesłanką umożliwiającą umorzenie postępowania odwoławczego wszczętego przez stronę o sprzecznych interesach...

II SA 2536/92 - Wyrok NSA z 1993-08-23

Sądu Rejonowego, załączając do wniosku prawomocny wyrok orzekający wobec tej osoby warunkowe umorzenie postępowania karnego. A zatem Paweł O.-Z. dopuścił się czynu...
karalnego, a wina jego nie budzi wątpliwości. Z tej racji uznano, że osoba taka nie powinna być ławnikiem sądu przede wszystkim przez czas, na jaki umorzono postępowanie...

III ARN 67/92 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1993-01-26

postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Wobec cofnięcia rewizji nadzwyczajnej przez Ministra Sprawiedliwości pismem z dnia 8 grudnia 1992 r. zaszła konieczność umorzenia postępowania...
Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 23 stycznia 1992 r. SA/Gd 1330/91, postanowił umorzyć...

SA/Wr 1744/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-02

Przepis art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa w związku z art. 105 Kpa nie stwarza podstawy do umorzenia przez organ odwoławczy postępowania w pierwszej instancji w wypadku...
. nr KO.8224/I/102/92 w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania oraz umorzenia postępowania w I instancji , 1/ uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej...

I SA 1548/92 - Wyrok NSA z 1993-05-10

14 kwietnia 1992 r. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego ustanowienia użytkowania wieczystego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną...
, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98 w obrębie 5.03.10, i umorzył postępowanie administracyjne. W uzasadnieniu decyzji Prezydent Miasta stwierdził...

P 5/92 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-11-24

Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w sprawie. Trybunał Konstytucyjny dokonując wykładni art. 45 ust. 2 ustawy o gospodarce energetycznej stwierdził...
normatywnych w art. 11 i 12 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym., Tym samym zaistniały formalnoprawne do umorzenia postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale...

SA/Gd 1550/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-12-21

ustawa o postępowaniu egzekucyjnym, uznał wniesiony zarzut dotyczący dopuszczalności egzekucji administracyjnej za zasadny i dlatego też umorzył postępowanie egzekucyjne...
postanowienia stwierdzono, że zarzut dotyczący naruszenia art. 59 par. 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym przez umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu...

III AZP 18/93 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-30

jest wznowienie postępowania zakończonego ugodą /ściślej zakończonego postanowieniem o umorzeniu postępowania/ w wyniku zawarcia ugody, jak również pogląd wyrażony...
w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1961 r. 2 Co 3/61, w myśl którego możliwe jest wznowienie postępowania umorzonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 lutego...

U 3/93 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-06-15

. o Urzędzie Ochrony Państwa /Dz.U. nr 30 poz. 180 ze zm./, postanowił umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 27 maja 1993 r. Minister Spraw Wewnętrznych zawiadomił Prezesa...
/Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470/ konieczność umorzenia postępowania. ...

III ARN 53/92 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1993-05-19

(...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 22 stycznia 1992 r. SA/Kr 1510/91, postanawia - umorzyć postępowanie wszczęte...
1   Następne >   +2   6