Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 1802/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-04

. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę /-/ K. Nikodem /-/ G. Gorzan /-/ S. Zapalska Naczelnik Urzędu Skarbowego jako organ...
Skarbowego i umorzenie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu podania zobowiązana wskazuje, że decyzją z dnia [...]2004 r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Op 282/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-12-13

z dnia [...] Nr [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec A Spółki z o.o. w likwidacji i umorzono postępowanie w sprawie umorzenia...
postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec A Spółki z o.o. w likwidacji., Postanowieniem z dnia [...] skierowanym do pełnomocnika, organ egzekucyjny odmówił umorzenia...

III SA/Wa 623/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-08

Zdrowia z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego z wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego oddala skargę G. . Sp...
. złożyła wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego przez Ministra wobec szpitala klinicznego. Zdaniem G. podstawą umorzenia postępowania...

I SA/Sz 874/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-27

uproszczonym w dniu 27 marca 2006 r. sprawy ze skargi A.O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
czynności wskutek umorzenia postępowania, tymczasem, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec A.O., na podstawie tytułów wykonawczych nr [...] wystawionych przez Urząd...

II SA/Lu 498/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-28

. 105 § 1 kpa upoważnia wyłącznie do wydania decyzji pozytywnej tj. o umorzeniu postępowania, natomiast nie daje podstaw do wydania decyzji o odmowie jego umorzenia...
. Z tego względu organ nadzoru budowlanego nie uwzględniając wniosku A. i M. W. o umorzenie powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i wydać merytoryczne...

I SAB/Kr 1/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-09-22

w dniu 22 września 2006r., sprawy ze skargi L. G., na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego, w zakresie wydania postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego...
. na wskutek jego przedawnienia. W piśmie L. G., uważając za słuszne zarzuty, wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego na zasadzie art. 59 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r...

I SA/Lu 619/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-07

z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego -oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach wszczętych na podstawie tytułów wykonawczych z dnia [...] stycznia 2002r., Nr [...] do [...] - uchyliło zaskarżone...

II OSK 1071/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

poz. 968 ze zm./ i wydania postanowienia ostatecznego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 par. 1 pkt 4 tej ustawy, z tej przyczyny, iż określona...
umorzone postanowieniem z dnia 9 listopada 1999 r., ponieważ nie został wystawiony tytuł wykonawczy i nie nastąpiło wszczęcie postępowanie egzekucyjnego., W dniu 8 lipca 1999...

I SA/Po 758/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-07

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. /-/ K. Nikodem /-/ J. Ruszyński /-/ M. Skwierzyńska Naczelnik Urzędu Skarbowego wszczął...
odmawiające uznania zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego uchylił zaskarżone postanowienie w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji...

II OSK 1469/05 - Postanowienie NSA z 2006-11-30

. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przeznaczenia do zalesienia gruntów rolnych postanawia umorzyć postępowanie kasacyjne II OSK 1469/05...
podlega umorzeniu., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270...
1   Następne >   +2   +5   +10   100