Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 983/83 - Postanowienie NSA z 1983-07-13

Społecznej z dnia 19 kwietnia 1983 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tadeusz B. wniósł w dniu 14 października 1982 r. na ręce dziekana...
Wydziału, wywodząc, że w następstwie wniosku z października 1982 r. powinno nastąpić w jego sprawie wydanie decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 Kpa. , Rada...

SA/Wr 269/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-06-28

. na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 28 lutego 1983 r. w przedmiocie umorzenia postępowania o wskazanie jednostki uprawnionej do przyjęcia odszkodowania. Wnioskiem...
nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, umorzył postępowanie administracyjne...

SA/Wr 163/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-04-29

może być tylko budynek przeznaczony na ten cel. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania zapewnia stronie wszelkie gwarancje procesowe przewidziane w postępowaniu...
w postępowaniu sądowoadministracyjnym, gdyż - jak trafnie zauważa organ II instancji w motywach swej decyzji - nie podlega sądowej kontroli legalności samo przeznaczenie...

I SA 481/83 - Wyrok NSA z 1983-08-10

I instancji, organ odwoławczy obowiązany jest równocześnie orzec w sprawie, a więc bądź wydać decyzję co do istoty sprawy, bądź umorzyć postępowanie pierwszej instancji...
Administracyjnym wynika, że intencją zaskarżonej decyzji było równoczesne umorzenie postępowania administracyjnego, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że uchybienie...

II SA 1003/83 - Wyrok NSA z 1983-09-27

, że postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, jednakże z faktu tego nie wyciągnął właściwych wniosków, gdyż nie wydał decyzji o umorzeniu postępowania /art. 105 par. 1...
, jeżeli w trakcie postępowania administracyjnego mocodawca cofnął pełnomocnictwo. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Wiesława M. na decyzję Ministra Handlu...

I SA 471/83 - Wyrok NSA z 1983-07-18

przepisy art. 138 Kpa. W rozpoznawanej sprawie zatem organ ten mógł uchylić decyzję organu I instancji i umorzyć postępowanie, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe z racji...
zakończenia postępowania sądowego o zniesienie współwłasności., W dniu 24 sierpnia 1982 r. Prezydent Miasta C. wydał decyzję nr GT.8381/147/82, mocą której nakazał...

I SA 283/83 - Wyrok NSA z 1983-06-24

powinien był wraz z uchyleniem decyzji wadliwej umorzyć postępowanie w sprawie, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe, nie jest to jednak wada istotna. , Kwestia druga...
w ewidencji ustanowić prawa., 3. Paragraf 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu...

I SA 1315/82 - Wyrok NSA z 1983-04-25

Kpa - uchylił wydane wcześniej decyzje i umorzył postępowanie w sprawie, uznając skargę w całości za słuszną, ponieważ materiał dowodowy nie dawał podstaw do cofnięcia...
1. Jeżeli przedmiotem skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest decyzja administracyjna wydana w postępowaniu przewidzianym w art. 200 par. 2 Kpa, oceny...

SA/Wr 185/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-05-25

/np. zawarcie umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy/, postępowanie wszczęte przez wniesienie podania /art. 61 par. 1 i 3 Kpa/ podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe...
Organ administracji państwowej wydaje decyzję o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego /art. 149 par. 3 Kpa/ tylko wówczas, gdy wniosek strony dotyczy sprawy...

SA/Lu 145/83 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1983-10-07

uchyla zaskarżoną decyzję. Skoro zaskarżoną decyzją została uchylona decyzja Naczelnika Miasta i umorzone zostało postępowanie przed organem I instancji, dlatego...
postępowanie wywłaszczeniowe nabyta została przez Państwo od byłego właściciela w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości /t.j....
1   Następne >   2