Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 38/92 - Wyrok NSA z 1992-05-19

wykonalności; organ egzekucyjny nie wydaje w tym względzie żadnego rozstrzygnięcia., 2. Umorzenie postępowania na podstawie art. 59 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia I7 czerwca 1966...
. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na wniosek Zakładu Energetycznego, ponieważ należność została przekazana organowi egzekucyjnemu przez Bank w dniu 8 marca 1991 r...

III ARN 76/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-11-26

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego na skutek rewizji nadzwyczajnej...
nadzwyczajną. Naczelny Sąd Administracyjny prawidłowo wyjaśnił w zaskarżonym wyroku, że rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania jest orzeczeniem formalnym, w którym nie chodzi...

III AZP 5/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-05-28

. Przesłanką umorzenia postępowania egzekucyjnego /art. 59 par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest wyłącznie...
, czy też, c) umorzyć postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 par. 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 64 ust. 2 prawa lokalowego...

II SA 1726/92 - Wyrok NSA z 1992-12-10

. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - aktu własności ziemi z dnia 2 grudnia 1975 r. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej decyzją...
/ na rzecz Władysława i Marianny małżonków W. na nieruchomość rolną o powierzchni 1,56 ha, położoną w H.P., oraz umorzył postępowanie w sprawie., W skardze do Naczelnego Sądu...

III ARN 70/92 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1992-12-18

(...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 1992 r. SA/Gd 1503/91, postanawia umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Sąd Najwyższy uznał...

II SA 467/92 - Wyrok NSA z 1992-10-12

oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Ludwiki K. na decyzję Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 marca 1992 r. w przedmiocie umorzenia postępowania...
instancji, decyzją z dnia 11 marca 1992 r. nr GZU.on.051/613-198/91 uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w sprawie na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia...

U 9/92 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-09-30

ust. 2 pkt 1 Konstytucji RP postanowił: umorzyć postępowanie. Granica wyznaczenia prawa do zasiłku rodzinnego uległa zmianie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki...
postępowanie. ...

I SA 1289/91 - Wyrok NSA z 1992-01-16

Prezydenta miasta T. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia 17 lipca 1991 r. w części dotyczącej umorzenia postępowania administracyjnego I instancji i na podstawie...
uchyliła w całości decyzję wydaną z upoważnienia Wojewody G-kiego oraz umorzyła postępowanie pierwszej instancji. W uzasadnieniu decyzji ostatecznej stwierdzono...

III ARN 38/91 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1992-05-08

kwietnia 1991 r. I SA 246/91, 1. uznać cofnięcie rewizji nadzwyczajnej za dopuszczalne;, 2. umorzyć postępowanie przed Sądem Najwyższym wszczęte rewizją nadzwyczajną...
. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego cofnął rewizję nadzwyczajną (...) wobec śmierci uczestnika postępowania administracyjnego., Sąd Najwyższy uznał, że cofnięcie rewizji...

SA/Ka 117/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-03-11

Województwa K. z dnia 12 grudnia 1991 r. w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o wprowadzenie zakazu ruchu samochodów ciężarowych na ul. B. w Ł. - oddalił skargę...
Samorządowym Województwa K. uchyliło dotkniętą odwołaniem decyzję i umorzyło postępowanie pierwszej instancji. W motywach wykazano, że burmistrz rozstrzygnął sprawę nie podlegającą...
1   Następne >   +2   6