Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 1181/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-01

z dnia 17 czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Naczelnik Urzędu Skarbowego (dalej w skrócie zwany...
wykonawczego z dnia 16 listopada 2017 r., obejmującego zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego., Na wniosek wierzyciela organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne...

III SA/Łd 599/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-12

. R. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
w [...] odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec M. R. i G. R. na podstawie tytułu wykonawczego z 12.06.2017 r. Nr [...] wystawionego przez Powiatowego...

III FSK 4648/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

jako bezprzedmiotowego postępowania wszczętego wnioskiem spółki o umorzenie postępowania egzekucyjnego i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Wyrok (podobnie...
nie był tożsamy z zakresem sprawy rozpoznanej przez organ pierwszej instancji;, b) narusza art. 138 § 2 k.p.a., gdyż doręczenie postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego...

III SA/Wa 2448/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-30

Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Przedmiotem skargi M.W. (dalej: strona lub skarżący...
i odsetek, i odmawiającego umorzenia postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych, prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...

I SA/Łd 438/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-09

w zakresie dotyczącym umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego...
Łódź-Górna z dnia 10 lutego 2022 roku nr 1010-SEE.711.1167.2021.21.BM UNP: 1010-22-012435 w części dotyczącej odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania...

II SA/Bd 938/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-01-26

w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zajęcia stanowiska przez wierzyciela postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. II...
PPIS pismem z dnia [...] kwietnia 2021 r., J. S. złożyła zażalenie na postanowienie PPIS z dnia 22 kwietna 2021 r., domagając się umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Bk 485/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-22

. w B. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] maja 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego...
umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec wnoszącego zażalenie na podstawie tytułu wykonawczego z [...] września 2021r. wystawionego przez organ I instancji...

IV SA/Po 796/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-09-15

umorzenia postępowania postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącym J. K. i S. K. kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) tytułem uiszczonego...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania., Pismem z dnia 29 czerwca 2022 r. skarżący: J. K., S. K., Z. S., J. S...

III SA/Po 57/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-31

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. z dnia [...] listopada 2021 roku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym...
. z [...] września 2021r., nr [...] o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec M. G. postanowił: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie z [...] września 2021r...

I SA/Gd 1583/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-23

Administracji Skarbowej w z dnia 1 października 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Naczelnik Urzędu Skarbowego...
., W dniu 16 lutego 2021 r. Spółka złożyła do Naczelnika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 2, 7 i 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966...
1   Następne >   +2   +5   +10   100