Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 360/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-20

z dnia [...] czerwca 2005r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania - oddala skargę - Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia [...].01.2005r. zn...
. [...] na wniosek Z. J. z dnia 10.12.1998r. uzupełniony oświadczeniem z dnia 19.06.2001 r. i wyjaśnieniami z dnia 21.06.2001r. -w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Kr 2792/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-06-16

Skarbowego w [...] odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego toczącego się wobec skarżącego w oparciu o tytuły wykonawcze wystawione w dniu 25 XI 1997 r. przez Urząd...
celnych., Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego z dnia [...] 2002 r. złożony przez skarżącego opierał się na podstawie z art. 59 par. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17...

II SA/Kr 1261/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-16

Mieszkaniowej w K. z dnia 11 kwietnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzającą je postanowienie...
C. K., utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G. z dnia [...] listopada 2001r. w sprawie umorzenia postępowania...

I SA/Lu 278/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-26

[...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego -oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej...
, po rozpatrzeniu zażalenia M.G. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] lutego 2005 r. - uchylił zaskarżone postanowienie i odmówił umorzenia postępowania...

I SA/Łd 130/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-27

[...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku zobowiązanego o umorzenie postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę; 2) przyznaje ze Skarbu Państwa radcy...
, Uzasadnienie, Zobowiązany Z. P. w piśmie z dnia 17 marca 2003 r. wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego...

VI SA/Wa 866/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-11

Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2004r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nałożenia opłat za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1. uchyla...
. [...], decyzję Zarządu Dróg Miejskich w [...] odmawiającą umorzenia postępowania w sprawie nałożenia na firmę 'C.' Sp. z o.o. kary pieniężnej za funkcjonowanie nośnika reklamowego...

IV SA/Gl 944/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-01-17

umorzenia postępowania w sprawie o przyznanie uprawnień kombatanckich 1) stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2) zasądza od Kierownika wymienionego Urzędu na rzecz...
tę decyzję z dnia [...]., Rozpatrując sprawę po raz kolejny zaskarżoną decyzją organ administracyjny umorzył postępowanie w sprawie. W podstawie prawnej decyzji powołano art...

II SA/Gd 806/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-03-24

ze skargi Wójta Gminy K. na decyzję Wojewody z dnia 27 września 2004 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia umorzyć postępowanie w sprawie...
nr [...] uchylił decyzję z dnia 3 sierpnia 2004 r. nr [...] w całości i umorzył postępowanie administracyjne. Na dowód tego dołączono kserokopię decyzji z dnia 14 lutego 2005...

I SA/Łd 128/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-27

[...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku zobowiązanego o umorzenie postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę; 2) przyznaje ze Skarbu Państwa radcy prawnemu...
, Uzasadnienie, Zobowiązany Z. P. w piśmie z dnia 17 marca 2003 r. wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych...

I SA/Wr 1703/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-07

egzekwowanego na podstawie tytułów wykonawczych z dnia [...] Nr [...] postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym; 2. zasądzić od Dyrektora Izby...
przeciwna wniosła o umorzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym z uwagi na fakt wydania przez organ I instancji - Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100