Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 8106-8107/98 - Wyrok NSA z 1999-12-07

umorzenia postępowania kontrolnego do takich decyzji nie należy. Zgodnie zatem z ogólną zasadą wynikającą z art. 220 Ordynacji podatkowej organem odwoławczym jest organ...
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 28 października 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania kontrolnego, 2/ postanowienie Generalnego Inspektora...

II SA/Łd 2113/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-09-10

decyzja negatywna czy pozytywna. Bezzasadność żądania strony musi być wykazana w decyzji załatwiającej sprawę co do jej istoty a nie prowadzić do umorzenia postępowania...
. Należy bowiem odróżnić przesłanki materialnoprawne decydujące o zasadności bądź bezzasadności żądania strony od przesłanek procesowych skutkujących umorzenie postępowania...

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

Stwierdzenie przez organ odwoławczy, iż wnoszący odwołanie nie jest stroną w rozumieniu art. 28 Kpa następuje w drodze decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego...
przesłankę stwierdzenia niedopuszczalności odwołania /art. 134 Kpa/, czy tez umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa., podjął...

III SA 7979/98 - Wyrok NSA z 1999-07-21

nieważności decyzji Urzędu Skarbowego w (...) w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia wymiaru podatku od spadków i darowizn i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3...
sądowego. Decyzją z dnia 13 marca 1998 r. (...) Urząd Skarbowy Ł.-P. umorzył postępowanie w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nabycia przez Iwonę M. spadku po zmarłym mężu...

III SA 992/98 - Wyrok NSA z 1999-01-29

W. na podstawie art. 105 Kpa umorzył postępowanie ze względu na bezprzedmiotowość wniosku. W uzasadnieniu decyzji Urząd Skarbowy podał, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8...
od sprzedaży samochodów, sprowadzonych przed 5.07.1993 r., dokonanej w innym przedziale czasowym. Urząd Skarbowy umorzył postępowanie w tej sprawie, a Izba Skarbowa...

I SA/Po 2576/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-06-24

w tytułach wykonawczych, Piotr G. żądał umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji., Zgodnie z art. 34 par. 1...
kwestionuje istnienie obowiązku uiszczenia należności objętych tytułami wykonawczymi, doręczonymi zobowiązanemu 7 kwietnia 1998 r., oraz wnosi o umorzenie postępowania...

III SAB 7/99 - Postanowienie NSA z 1999-12-09

Administracyjny umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi Magdaleny Z. i Izabeli Z. (...) s.c. na bezczynność Ministra Finansów w części dotyczącej rozpatrzenia zażalenia...
. i umorzono postępowanie w sprawie. W tym postanowieniu pouczono stronę, że służy na nie skarga do NSA., Co do kwestii związanej ze skargą spółki na działalność Urzędu...

II SA/Wr 53/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-07-06

. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego jednorazowej zapomogi pieniężnej z tytułu szkód powodziowych - uchyla zaskarżone decyzję i poprzedzające je decyzję...
grudnia 1998 r. utrzymująca w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z dnia 30 września 1998 r. (...) o umorzeniu postępowania dotyczącego wypłaty Alicji R...

V SA 462/99 - Wyrok NSA z 1999-11-05

, ale przed pouczeniem o sposobie zaskarżenia doręczonej decyzji, nie może zostać uznane za bezskuteczne i prowadzić do umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego. Naczelny Sąd...
. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wymiaru cła - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 listopada...

II SA/Łd 804/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-21

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości, wydana na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r...
formalnych zasadność skargi Edmunda K. na decyzję Wojewody K. z dnia 12 kwietnia 1996 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   24