Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 680/86 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1986-12-29

skargę oddala. Podjęta przez organ I instancji decyzja o umorzeniu postępowania a także decyzja organu odwoławczego - utrzymująca tę decyzję w mocy - są zgodne...

II SA 2618/85 - Wyrok NSA z 1986-07-03

Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 31 października 1985 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprzedaży działki siedliskowej. Pismem...
i umorzył postępowanie w sprawie sprzedaży działki nr 93 stanowiącej własność PFZ. W uzasadnieniu decyzji ostatecznej podano między innymi, że działka nr 93 o powierzchni 0,43 ha...

U 4/86 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1986-12-31

Trybunał Konstytucyjny postanowił: umorzyć postępowanie w sprawie z wniosku Centralnego Związku Rzemiosła w Warszawie z dnia 23 maja 1986 r. U 4/86, na podstawie art...
ust. 1 pkt 3., Trybunał Konstytucyjny w związku z powyższym postępowanie w sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzył. ...

III ARN 4/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 1985 r. SA/Po 706/85, postanawia umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej wobec jej cofnięcia. Prokurator Generalny PRL zarzucił m.in....

II SA 1614/85 - Wyrok NSA z 1986-04-10

Administracyjny uznał zasadność skargi Antoniego P. na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 29 kwietnia 1985 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w K. decyzją z dnia 4 stycznia 1985 r., wydaną na podstawie art. 105 Kpa, umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności...

III SA 1377/85 - Wyrok NSA z 1986-03-10

za decyzję administracyjną jednoznaczną w skutkach z umorzeniem postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność...
z umorzeniem postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa., Organ II instancji stwierdził, że stroną w postępowaniu celnym jest osoba, która była uprawniona...

III ARN 24/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zamianę urządzenia melioracji szczegółowej rowu na rurociąg ceramiczny na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości...
Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska (...) Urzędu Wojewódzkiego (...) w przedmiocie umorzenia...

IV SAB 8/86 - Postanowienie NSA z 1986-09-23

wydania orzeczenia. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył na podstawie art. 355 par. 1 Kpc w związku z art. 211 Kpa postępowanie w sprawie ze skargi Janusza Ch. na niewydanie...
w związku z art. 211 Kpa umorzył postępowanie sądowe. ...

SA/Wr 274/86 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1986-06-17

Konstytucji PRL/ jest wycofanie przez organ administracji nieruchomości rolnej ze sprzedaży i umorzenie postępowania w sytuacji, gdy uprawnienia jednej z osób ubiegających...
Naczelnika Miasta i Gminy w K. z dnia 4 grudnia 1985 r. postępowanie w sprawie wyznaczenia kandydata na nabywcę powyższej działki zostało umorzone. Uzasadniono...

III AZP 16/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

i umorzył postępowanie pierwszej instancji jako bezprzedmiotowe /art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa/., Rozpoznając skargę Stanisława K. na powyższą, ostateczną decyzję...
terenami w miastach i osiedlach, stwierdził, iż decyzja stanowiąca podstawę do zawarcia umowy notarialnej o ustanowienie użytkowania wieczystego kończy fazę postępowania...
1   Następne >   3