Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 932/95 - Wyrok NSA z 1997-03-25

przez ten organ za podstawę do umorzenia na podstawie art. 105 Kpa postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
Obywatelskiego Komitetu Budowy Szpitala (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 12 maja 1995 r. w przedmiocie umorzenia postępowania i na podstawie...

I SA/Łd 266/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-06-24

października 1995 r, Janina H. wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu (...) z 16 sierpnia 1994 r., podnosząc, iż decyzja...
umorzenia postępowania egzekucyjnego wszczętego w dniu 10 października 1995 r.'. W uzasadnieniu stwierdzono, że w dniu wszczęcia postępowania egzekucyjnego obowiązek podatkowy...

SA/Bk 1132/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-03-07

podatkowego, co zwolni organ odwoławczy od obowiązku merytorycznego rozpoznania sprawy i upoważni ten organ do umorzenia postępowania odwoławczego., 2. Nie jest dopuszczalne...
umorzenie postępowania w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowej, jeżeli w trakcie toczącego się postępowania należność z tego tytułu została wyegzekwowana...

III SA 1972/95 - Wyrok NSA z 1997-08-27

Wykonanie zobowiązania podatkowego w czasie toczącego się postępowania o umorzenie zaległości podatkowych lub umorzenie zaległych odsetek nie czyni tego postępowania...
5 lipca 1995 r., Decyzją z 24 listopada 1995 r. Izba Skarbowa w O. na podstawie art. 127 par. 2 i art. 138 par. 1 pkt 3 w związku z art. 105 Kpa umorzyła postępowanie...

U 8/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-08-12

./ umorzyć postępowanie. Na rozprawie 18 czerwca 1997 r. z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Komendanta Głównego Państwowej Straży...
dodatkowymi argumentami, wnosząc jednocześnie o:, zaniechanie postępowania dowodowego i umorzenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29...

III RN 60/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-05-07

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 czerwca 1996 r. III SA 1379/95 i III SA 1628/95, postanawia umorzyć postępowanie z rewizji nadzwyczajnej. Pierwszy...
Prezes Sądu Najwyższego cofnął poprzednio przez siebie w rozpatrywanej sprawie wniesioną rewizję nadzwyczajną oraz wniósł o umorzenie postępowania przed Sądem Najwyższym...

I SA/Po 1842/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-08-08

oddala skargę w przedmiocie umorzenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Trafnie zauważa organ odwoławczy, że jego postępowanie dotyczyło...
, w sposób rodzący skutki prawne, kto w niniejszej sprawie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Umorzenie postępowania wobec Anny S. nie wywołuje skutków bezpośrednich...

I SA/Łd 435/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-04-23

dotyczy choćby kwestii naliczania odsetek i powoduje dla strony daleko idące skutki o charakterze finansowym., 2. Umorzenie postępowania z powodu jego bezprzedmiotowości...
, wydanie przez organ administracyjny decyzji o umorzeniu postępowania kończącej formalnie postępowanie w sprawie nie znajduje uzasadnienia w przepisach Kpa /por. Wyrok...

I SA/Lu 1214/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wszczętego na wniosek wierzyciela /art. 5, art. 26 par. 1 i art. 59 par. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r...
na postanowienie III Urzędu Skarbowego w L. z 30 lipca 1996 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko Ryszardowi K. jest niedopuszczalne., Izba Skarbowa w L...

I SA/Lu 1284/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia LBR SA w L. na postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w L. z dnia 30 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania...
, powołując się na zbycie wierzytelności przez BS w N. wystąpił o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Stosownie do art. 34 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   15