Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 536/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-19

. R. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone...
. nr [...], którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego: 1) uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie w części dotyczącej odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego...

II FSK 1159/18 - Wyrok NSA z 2020-11-03

Skarbowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 września 2017...
odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym stanie faktycznym sprawy:, Naczelnik...

I SA/Kr 1386/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-29

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 1 października 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Organ egzekucyjny postanowieniem z 10 lipca 2019r. nr [...] odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ stwierdził...

II FSK 1328/20 - Wyrok NSA z 2020-11-24

13 czerwca 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala...
umorzenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżoną decyzję. Treść uzasadnienia tego wyroku dostępna jest w serwisie internetowym CBOSA (orzeczenia.nsa.gov.pl...

III SA/Łd 632/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-30

roku sprawy ze skargi K. B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia...
. w części dotyczącej umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...

III SA/Łd 631/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-23

większej czytelności uzasadnienia) w części dotyczącej umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych o numerach...
skarżącego wniósł o wstrzymanie prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz o umorzenie tego postępowania., Powyższe pismo zostało rozpatrzone zgodnie z właściwością...

III SA/Wa 2096/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-23

Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. (dalej zwany...
czynności egzekucyjnych., Wierzyciel pismem z dnia 15 maja 2019 r., wystąpił do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie...

I SA/Gd 142/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-25

listopada 2019 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym do sądu postanowieniem, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
(dalej jako Naczelnik US) z dnia 20.09.2019 r., którym odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego z dnia 13 lipca 2017 r...

V SA/Wa 1270/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie...
2020 r. o numerze [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego., Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Dyrektor II Oddziału Zakładu...

III SA/Wa 690/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

[...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę Na podstawie przedłożonych akt...
z [...] października 2019 r. umorzył postępowanie o umorzenie postępowania egzekucyjnego uznając je za bezprzedmiotowe. W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100