Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 1987/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-01-15

odmowy umorzenia postępowania podatkowego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.- G. z dnia [...] Nr [...], 2...
. [...] , strona pismem z dn.[...] wystąpiła o umorzenie postępowania w powyższej sprawie tj. wydania decyzji na podstawie art. 208 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu...

III SA 785/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-14

w W. z dnia [...] lutego 2003 r. Nr [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania egzekucyjnego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia 12 stycznia...
2004r. skarżąca wniosła o umorzenie postępowania sądowego. wobec czego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Lu 254/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-07

sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]. Nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty...
zasiłku stałego wyrównawczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie Pismem z dnia 1 czerwca 2004 r. skarżący M. K. cofnął skargę na decyzję Nr [..] Samorządowego Kolegium...

VI SA/Wa 96/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-17

umorzenia postępowania w sprawie odmowy wydania koncesji postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pełnomocnik skarżącej Spółki N. SA w W. na rozprawie w dniu 17...
grudnia 2004 r. cofnął skargę na decyzję organu o umorzeniu postępowania., Wobec skutecznego cofnięcia skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 161...

II SA/Wr 346/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

[...]Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej W. S.A. należących do Gminy W. postanawia: umorzyć postępowanie...
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej W.S.A. należących do Gminy W. postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu; Sygn...

I SA/Łd 1497/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-04-06

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w S., po rozpatrzeniu wniosku...
Z. P., odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego (toczącego się na podstawie bankowego tytułu wykonawczego z [...] nr [...]). Izba Skarbowa w Ł. (postanowieniem...

III SA 3510/01 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-01-19

z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku od towarów i usług. postanawia I umorzyć postępowanie; II zasądza od Izby...
Urzędu Skarbowego z dnia 13.11.2000r. '[...]', którą umorzono postępowanie w sprawie wniosku o stwierdzenie zaniżenia kwoty podatku od towarów i usług do zwrotu...

II SA/Lu 1453/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-11

[...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości oddala skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia...
[...], Nr [...] po rozpatrzeniu odwołania M. W. od decyzji Wójta Gminy dnia [...] Nr [...] w przedmiocie: umorzenia postępowania w części dotyczącej rozgraniczenia...

II SA/Ka 1967/02 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-09-20

umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odstępstw od przepisów budowlanych p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowe Dnia [...] I. L. wniosła do Naczelnego...
decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...] Nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie okien zlokalizowanych w ścianie zewnętrznej od strony granicy...

III SA 2080/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-30

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania administracyjnego p o s t...
a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe W dniu [...] maja 2003 r. Urząd Skarbowy w S. wydał postanowienie nr [...] w sprawie zaliczenia zwrotu nadpłaty w podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100