Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2513/14 - Wyrok NSA z 2016-09-15

w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
je postanowienie organu I instancji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego., 1.2. Z uzasadnienia wyroku Sądu...

III SA/Łd 244/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-03

zarzutów na postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec E. S. na podstawie tytułów wykonawczych o nr [...] i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji...
września 2015r., dotyczącym postępowania prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. umorzył prowadzone wobec skarżącej...

III SA/Wa 2936/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-26

[...] sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie uznania wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego za bezprzedmiotowy 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
je postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...], 2) umarza postępowanie w sprawie uznania wniosku o umorzenie postępowania...

I SA/Gl 947/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...], nr [...], Dyrektor Izby...
[...] Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...],[...], o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia ponownego wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego...

IV SA/Wa 1873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-03

Środowiska z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Decyzją z [...] maja 2016r. Nr [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...
Nr [...] - stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja linii kolejowej [...] i umorzył postępowanie I instancji...

III SA/Wa 2711/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Postanowieniem z[...] lipca 2015 r. Dyrektor Izby...
o umorzenie postępowania egzekucyjnego i umorzono postępowanie w sprawie tego wniosku., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I SA/Gl 946/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...], nr [...], Dyrektor Izby...
[...] Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...],[...] (w sentencji błędnie oznaczono to postanowienie; powinno być [...]) o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku...

I SA/Kr 517/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-21

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku W. K. na podstawie...
odsetek za zwłokę oraz jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

I SA/Gl 948/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...], nr [...], Dyrektor Izby...
, po ponownym rozpoznaniu zażalenia z dnia 27 stycznia 2014 r. J. A., na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w C. z dnia, [...],[...] o umorzeniu postępowania w sprawie...

I SA/Bd 1049/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-01-26

Izby Skarbowej w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
egzekucyjne i zwrócił się do wierzyciela - P. P.S.A. o zajęcie stanowiska w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z majątku skarżącego. Po uzyskaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100