Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 210/19 - Postanowienie NSA z 2021-10-26

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z poźn. zm.), znajdzie zastosowanie do sytuacji, w której płatnik wypłacając podatnikowi...
: 'Czy przepis art. 26a § 1 Ordynacji podatkowej znajdzie również zastosowanie w przypadku, gdy podatnik - realizując obowiązek samoobliczenia podatku - wpłacił należny podatek...

I SA/Gd 1165/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-02

Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek A sp. z o. o. w G. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów Ordynacji...
Wnioskodawcy podlegający zaraportowaniu schemat podatkowy w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa (Dział III, Rozdział 11 a Informacje o schematach podatkowych art...

I SA/Ke 80/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-18

Ordynacji podatkowej., Wskazując na treść przepisów: art. 72 § 1 pkt 1, art. 73 § 1 pkt 1, art. 74 pkt 1, art. 78 § 1 i art. 78 § 5 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej organ...
naliczonego nad należnym będące konsekwencją wyroku TSUE podlegają zwrotowi wraz z oprocentowaniem na podstawie art. 74 pkt 1 w zw. z art. 78 § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej...

II FSK 3371/18 - Wyrok NSA z 2021-10-13

lit. c) P.p.s.a w zw. z art. 199a § 1 i art. 120, art. 121 § 1 i art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm...
wykładni dyspozycji art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej, skutkującej uznaniem przez Sąd, że organ podatkowy niezasadnie zastosował w sprawie dyspozycję art. 199a § 1...

I SA/Rz 838/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-11

przepisów prawa podatkowego, dotyczącej przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.), dalej Ordynacja podatkowa...
, w zakresie obowiązku informowania o schematach podatkowych o których mowa w rozdziale 11a Ordynacji podatkowej., Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem...

I SA/Gd 336/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-08-24

od lutego do czerwca 2014 r., Przedmiotowa decyzja została uznana za skutecznie doręczoną w trybie przewidzianym w art. 150 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
pkt 11 Ordynacji podatkowej, wyjaśniając że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie C-189/18 ma wpływ...

III SA/Wa 610/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-17

od powyższej decyzji strona zarzuciła naruszenie:, 1. art. 121 oraz art. 123 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (obecnie: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm...
. art. 122 oraz art. 125 Ordynacji podatkowej, poprzez niepodjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego: nieprawidłowe ustalenie...

I FSK 1703/20 - Wyrok NSA z 2021-01-28

Obowiązki prawno-podatkowe wynikające z działu III rozdziału 11a Ordynacji podatkowej, tj. związane z tzw. obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, objęte...
są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk...

I SA/Kr 962/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

:, - art. 107 § pkt 2 i 4 w zw. z art. 116 § 1, § 2 i § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa...
nie wskazała żadnych okoliczności przewidzianych w art. 116 Ordynacji podatkowej, które uwalniałyby skarżącą jako członka zarządu od odpowiedzialności zaległości ww...

I SA/Kr 1418/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-26

w trybie art. 213 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa.'). Przedmiotowa decyzja stała...
obciążona jest wadami, skutkującymi stwierdzeniem jej nieważności na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 i 4 Ordynacji podatkowej., DIAS w K. decyzją nr [...] z dnia 28 czerwca...
1   Następne >   +2   +5   +10   100