Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 626/08 - Wyrok NSA z 2009-10-06

. 247 § 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.; dalej powoływanej jako 'Ordynacja podatkowa...
tego stosunku prawnego na podstawie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono., Skarżąca odniosła się również do zakwestionowanego...

III SA/Gl 892/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-27

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Stan sprawy według posiadanych przez Sąd akt sprawy...
efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych i zapobieganie degradacji i zanieczyszczeniu środowiska. Przywołując art. 253 § 1 Ordynacji podatkowej wnioskujący dowodzi...

I FSK 264/08 - Wyrok NSA z 2009-05-19

zaległości wraz z odsetkami za zwłokę był art. 76 § 1 w związku z art. 76b zdanie 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60...
., dalej u.p.t.u.), ale w Ordynacji podatkowej brak jest unormowań co do sposobu zaliczenia oprocentowania zwrotu na poczet zobowiązań podatkowych. Należy więc oprocentowanie...

I SA/Ol 147/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-07

. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, organ I instancji uwypuklił wyjątkowy i uznaniowy charakter działania organu na podstawie wymienionych przepisów. W ocenie organu...
I instancji. Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił przepis art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm...

I SA/Lu 66/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-07-10

decyzją Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania I. T., na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a/ ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r...
w odwołaniu zarzuty naruszenia:, - art. 92 § 3 oraz art. 133 § 3 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwe zastosowanie tych przepisów;, - art. 123 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 571/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-22

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
od osób fizycznych za grudzień 2002 r. Stwierdził, że osoby trzecie, w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, odpowiadają...

I FSK 1218/08 - Wyrok NSA z 2009-11-19

wskazała, iż z uwagi na obowiązujący w dacie wydawania decyzji wymiarowych art. 165 § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005 r., nr 8, poz...
1 pkt 7 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji...

I FSK 1216/08 - Wyrok NSA z 2009-11-19

wskazała, iż z uwagi na obowiązujący w dacie wydawania decyzji wymiarowych art. 165 § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005 r., nr 8, poz...
1 pkt 7 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji...

I FSK 1217/08 - Wyrok NSA z 2009-11-19

wskazała, iż z uwagi na obowiązujący w dacie wydawania decyzji wymiarowych art. 165 § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005 r., nr 8, poz...
1 pkt 7 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji...

I FSK 1219/08 - Wyrok NSA z 2009-11-19

wskazała, iż z uwagi na obowiązujący w dacie wydawania decyzji wymiarowych art. 165 § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005 r., nr 8, poz. 60...
pkt 7 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100