Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 765/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-05-06

detalicznej na podstawie tej umowy - ponosił innych obciążeń podatkowych poza wkalkulowanymi i wynikającymi z zatrudnienia pracowników, dotyczy wyłącznie stosunków wynikających...
' w O. , Wojewoda Kaliski w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, wywodząc, że zastrzeżenia zawarte w umowie agencyjnej, dotyczące obciążeń podatkowych z tytułu prowadzonego...

SA/Kr 559/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-02-23

1. Tzw. należności i opłaty rekultywacyjne mają wszystkie cechy właściwe świadczeniom podatkowym, mają bowiem charakter obowiązkowy, ustalone są jednostronnie...
ustawy mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/, a przed jej wejściem w życie przepisy...

SA/Kr 743/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-12-03

1. Zaznajomienie strony z dowodami zebranymi w ramach innego postępowania, w tym także postępowania karnego skarbowego, nie zwalnia organu podatkowego od obowiązku...
wynikającego z art. 10 par. 1 Kpa zapoznania jej z tymi dowodami i materiałami w toku postępowania podatkowego, zmierzającego do wydania na tej podstawie decyzji podatkowej...

SA/Kr 451/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-07-29

Przepisy zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących z dalszej pracy w uspołecznionych zakładach pracy...
do skarżącego nie może mieć zastosowania powołane przez niego zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie ulg podatkowych dla osób rezygnujących...

SA/Kr 985/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-12-29

poza rok kalendarzowy, będący rokiem podatkowym w podatku dochodowym., 2. Posiadane przez obywatela zasoby krajowych środków pieniężnych zarówno w formie gotówki...
uznał zasadność skargi Jana B. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Prezydencie Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 1982 r. w przedmiocie wymiaru podatku...

SA/Kr 664/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-11-17

lub prawnej, powstała po wydaniu ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie zobowiązania podatkowego, może być ewentualnie podstawą do wystąpienia zainteresowanych osób...
ustalającej zobowiązanie podatkowe. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Krystyny R. na decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29...