Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FPS 6/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-12-14

Przepisy art. 230 i art. 324 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ mają zastosowanie do decyzji inspektora...
ze zm./:, Czy użyty w art. 324 par. 1 i art. 230 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zwrot organ podatkowy pierwszej...

I SA/Ka 24/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-07-06

Żądanie stwierdzenia nadpłaty podatku na podstawie art. 79 par. 2 pkt 1 lit. 'b' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
. W takim przypadku organ odwoławczy wydaje na podstawie art. 208 Ordynacji podatkowej decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku. Naczelny...

SA/Sz 398/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-05-10

W ustawie Ordynacja podatkowa /jak i we wcześniejszej ustawie o zobowiązaniach podatkowych/ nie ma przepisu, który stanowiłby podstawę do żądania od organu podatkowego...
z udziału w zyskach osób prawnych za 1994 r., wynoszącej 28.710,60 zł, nie stanowią nadpłaty w rozumieniu art. 72 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, dlatego nie podlegają...

I SA/Wr 1265/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-02-09

1. Żaden przepis ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie przewiduje instytucji odmowy przyjęcia przez organ podatkowy...
zobowiązania podatkowego, którego dotyczy kontrola, z uwagi na normę prawną wyrażoną w art. 81 par. 4 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa czynność taka jest bezskuteczna z mocy...

SA/Sz 1501/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-10-11

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi PPHU 'T.' Spółki z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Izby...
z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa podnosi, że zwrot nadpłat powstałych przed dniem wejścia w życie Ordynacji podatkowej dokonywany jest na podstawie przepisów...

III SA 2619-2622/99 - Wyrok NSA z 2000-11-23

ostateczności., Ostateczność decyzji rozstrzygającej sprawę na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
; byłoby to sprzeczne z zasadą dwuinstancyjności postępowania, o której mowa w art. 127 ordynacji podatkowej. Zakres kompetencji organu odwoławczego jest szerszy, aniżeli...

I SA/Wr 1158/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-03-24

1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, wykluczone jest podanie w informacji, o której mowa w par. 4 art. 14 tej Ordynacji, interpretacji sprzecznej...
Urzędu Skarbowego W.-St.M., wydane 19 stycznia 1999 r. (...) z powołaniem się na przepis art. 273 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

III SA 110/99 - Wyrok NSA z 2000-01-18

1. Art. 332 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, nakazując stosowanie do odpowiedzialności osób trzecich za zaległości...
z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej jest nieważna, jako wydana bez podstawy prawnej /art. 247 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej...

III SA 696/99 - Wyrok NSA z 2000-04-12

/. Nie jest jednak podatkiem w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Nie może więc być traktowana jako nadpłata w podatku...
w rozumieniu art. 72 Ordynacji podatkowej i w konsekwencji nie ma do niej zastosowania ani art. 77 par. 1 i par. 2, ani też art. 76 par. 1 pkt 1 lit. 'c' tej ustawy...

I SA/Wr 2549/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-05-26

, art. 75 par. 1 i art. 273 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zwana dalej Ordynacja Podatkowa. Izba skarbowa...
przy rozważaniu kwestii nieuregulowanych odsetek od zaległości należy odnieść się do przepisów Ordynacji podatkowej, której normy z wyłączeniem Prawa upadłościowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   70