Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 473/81 - Postanowienie NSA z 1981-04-22

W braku innych dowodów za datę wszczęcia postępowania podatkowego zmierzającego do wymierzenia podatku od spadku należy przyjąć datę złożenia zeznania podatkowego...
administracyjnego /Dz.U. nr 4 poz. 8 ze zm./ oraz art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/ przepisy Kpa o zaskarżaniu...

II SA 1126/81 - Postanowienie NSA z 1981-12-30

. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/ skargę Henryka K. na decyzję Prezydenta Miasta st. Warszawy z dnia 16 września 1981 r. w przedmiocie ustalenia podatku...
z zawiadomieniem o należnym czynszu., W tej sytuacji stosownie do art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/, decyzje...

SA/Wr 33/81 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1981-08-31

1. W razie sporu co do ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania darowizny, bieg przedawnienia orzekania w przedmiocie wymiaru stosownego...
podatku /art. 141 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym - t.j. Dz.U. 1963 nr 11 poz. 60 ze zm./ można także liczyć od daty pisemnego oświadczenia darczyńcy...

SA/Kr 173/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-10

tego wynika bowiem, że w omawianej sprawie na rodzicach skarżącego ciąży na równi ze skarżącym obowiązek podatkowy w zakresie podatku od darowizny, gdyby oczywiście...
należało go wymierzyć., Z akt niniejszej sprawy wynika, że organy obu instancji /pomijając stosowne druki przesłuchań świadków/ kierują się w postępowaniu w sprawach podatkowych...

II SA 328/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

od spadków i darowizn nie podlega rozpatrzeniu przez Naczelny Sąd Administracyjny w świetle art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U....
nr 27 poz. 111/, który to przepis wyłącza możliwość sądowej kontroli decyzji administracyjnych wydanych w sprawach zobowiązań podatkowych, w których postępowanie wszczęte...

II SA 345/81 - Wyrok NSA z 1981-09-29

1. Wobec objęcia z dniem 1 stycznia 1981 r. postępowania w sprawach podatkowych przepisami Kpa, przy dokonywaniu tzw. wymiarów doraźnych organy administracji...
są obowiązane - zamiast przepisów dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym /t.j. Dz.U. 1963 nr 11 poz. 60 ze zm./, który utracił moc, i wydanego na jego podstawie...

II SA 131/81 - Wyrok NSA z 1981-08-28

Skarga Leokadii K. na decyzję Wojewody Sieradzkiego z dnia 23 lutego 1981 r. w przedmiocie wymiaru świadczeń na fundusz gminny w części dotyczącej świadczeń od powierzchni użytkowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję w tej części oraz decyzję Naczelnika Gminy w Z.W. z dnia 8 października 1980 r. w tej samej części, a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Sieradzkiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej.

II SA 436/81 - Wyrok NSA z 1981-10-06

i dokonała jej rozliczenia z rzemieślnikiem. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Elżbiety H. i Jana R. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej...
i obrót z tego tytułu został zarachowany do opodatkowania ryczałtem spółdzielczym., Decyzją z dnia 4 maja 1981 r. Podatkowa Komisja Odwoławcza przy Wojewodzie Piotrkowskim...

SA/Kr 144/81 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1981-11-10

/np. w związku z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej/, nie stwarza podstaw do kumulacji gruntów tych gospodarstw dla celów podatkowych. Pomoc tego rodzaju...
upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym /t.j. Dz.U. 1963 nr 11 poz. 60 ze zm./, przyjętego za podstawę prawną...

II SA 309/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

tę - jak wyjaśnił w pismach do organów podatkowych - wpłacił na poczet ceny nabycia samochodu marki 'Polonez' w tzw. sprzedaży ekspresowej., Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7...