Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 650-658/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-10

1. Sformułowanie zawarte w art. 233 par. 1 pkt 2 lit. 'b' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ o 'naruszeniu przepisów...
określoną w art. 247 ordynacji podatkowej., 2. Status organów kontroli skarbowej nadaje inspektorom kontroli skarbowej art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991...

I SA/Gd 2592/98 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-13

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...
. 213 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...

III SA 8233/98 - Wyrok NSA z 1999-12-21

Następstwem niezałatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym w terminie określonym art. 139 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137...
poz. 926 ze zm./ są konsekwencje prawne wynikające z przepisów art. 140 i następnych Ordynacji podatkowej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

I SA/Wr 2151/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-24

. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./., 2. Organ odwoławczy uchylając decyzję inspektora kontroli skarbowej z przyczyn wymienionych w art. 233 par. 1 pkt 2 lit...
. 'b' i art. 233 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa jest upoważniony do przekazania sprawy do ponownego rozpoznania inspektorowi kontroli...

I SAB/Łd 13/99 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1999-12-10

Art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. ustanawia kryteria podmiotowe i przedmiotowe możliwości...
Ł.-G. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na podstawie art. 14 par. 4 ustawy Ordynacja podatkowa postanawia - odrzucić skargę. W skardze do NSA skarżący jako podmiot...

I SA/Łd 2137/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-19

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Zbysława J. na decyzję Izby...
decyzję Urzędu Skarbowego. W uzasadnieniu podano, że zgodnie z art. 67 par. 1 ordynacji podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem...

I SA/Łd 2042/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-14

./ oraz art. 193 par. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i tworzyło podstawę do pominięcia księgi jako dowodu...
i usług., Skarżący zarzuca również naruszenie przepisów procedury podatkowej, a w szczególności art. 23 Ordynacji podatkowej poprzez niezasadne zastosowanie szacunkowej...

I SAB/Wr 7/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-09-21

Aczkolwiek dział V 'Czynności sprawdzające' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie określa czasu trwania...
wszczęcia postępowania sprawdzającego /por. art. 139 par. 1 Ordynacji podatkowej/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Doroty i Tadeusza Ł...

III SA 37/99 - Wyrok NSA z 1999-10-15

Wyłączenie od załatwienia sprawy /art. 130 par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ dotyczy przypadku...
w (...), na podstawie art. 233 par. 1 pkt 2 lit. 'a' ordynacji podatkowej oraz art. 3 ust. 1, art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 1...

SA/Sz 1651/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-22

lit. 'b' Ordynacji podatkowej, a także podnosząc na uzasadnienie swego żądania okoliczności wskazujące na przyczyny, dla których nie mogła ona wywiązać się z zobowiązania...
28 września 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, Urząd Skarbowy odmówił uwzględnienia wniosku Barbary F. z 27 kwietnia 1998 r. o zaniechanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   73