Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 2483/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-28

. decyzji., Spółka wniosła na ww. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8...
na podstawie ustawy o grach hazardowych, w sytuacji, gdy do tych postępowań stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, a ustawa o tych grach nie wyłącza...

VI SA/Wa 1989/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-09

[...] sierpnia 2012 r. nr [...],[...]., Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej...
. decyzji., Spółka wniosła na ww. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8...

VI SA/Wa 2484/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

. decyzję z dnia [...] czerwca 2012 r., Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej...
. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:, 1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ustawy o grach hazardowych, poprzez...

III SA/Wa 3551/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), dalej Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z art. 84...
i stanowią nadpłatę w rozumieniu Ordynacji podatkowej. W ocenie Strony, ze względu na zakres orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2011 sygn. akt SK 2/10...

III SA/Wa 3550/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

, w jakim wyłącza odpowiednie stosowanie art. 54 § 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), dalej...
Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z art. 84 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W złożonym...

I SA/Gd 1330/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

wyłącza odpowiednie stosowanie art. 54 § 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest niezgodny z art. 84...
w trybie art. 33 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał zajęcia zabezpieczającego prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego...

II FSK 20/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

było powstanie zobowiązania podatkowego zgodnie z przepisami art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
ze zm., dalej ordynacja podatkowa ) oraz art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz...

II SA/Go 275/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-05

przesłance wznowienia postępowania wynikającej z przepisu art. 240 § 1 pkt 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz...
r. nr [...] Dyrektor Izby Celnej, działając na podstawie art. 243 § 3 Ordynacji podatkowej w związku z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach...

II FSK 2685/11 - Wyrok NSA z 2013-12-03

listopada 2005 r.), a więc zgodnie z art. 70 § 4 ordynacji podatkowej przedawnienie należności mogłoby nastąpić z dniem 22 listopada 2010 r., Zaznaczył, że co do zaległości...
. do dnia 17 października 2008 r. Zatem należności podatkowe obarczające G. były objęte postępowaniem o przestępstwo i wykroczenie skarbowe, co w świetle art. 70 § 6 Ordynacji...

I GSK 473/11 - Wyrok NSA z 2013-03-19

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej: Ordynacja podatkowa i wynikającego z tego przepisu domniemania...
i takich dowodów nie należy odrzucać z powodu wadliwości zapisów. Zgodnie z art. 290 § 5 Ordynacji podatkowej w protokole kontroli mogą być zawarte również ustalenia dotyczące badania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100