Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 289/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-09-26

i materiałów, które organ podatkowy musiał rozpoznać i ocenić /art. 7 i art. 77 par. 1 Kpa/., W takim razie mimo uznania przez organ podatkowy przedstawionych materiałów...
za wiarygodne, właściwym do rozpoznania odwołania podatnika złożonego w sprawie była 'Podatkowa Komisja Odwoławcza', przy Izbie Skarbowej. ...

SA/Lu 311/88 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1989-01-17

uchyla zaskarżoną decyzję. Art. 48 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ wprowadzony został w celu ochrony...
interesów Skarbu Państwa przed nieuczciwymi podatnikami, by istniała realna możliwość wyegzekwowania należności podatkowej., W związku z tym w odniesieniu do stanu faktycznego...

III ARN 31/89 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej (...) w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego za 1982 rok...

SA/Po 66/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-07-18

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego (...). Skoro organy podatkowe odrzuciły jako nierzetelne księgę podatkową Nr 1 i książkę ewidencji...
czerwca 1983 r. w sprawie podatkowych norm szacunkowych /Dz.Urz. MF nr 9 poz. 24/., Ustalenie zysku netto na poziomie 53 procent odbiega bowiem, i to znacznie, od zysku...

III SA 527/89 - Wyrok NSA z 1989-12-07

oddala skargę. Organy podatkowe są władne same ocenić wszelkie okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy., Nie ma potrzeby czekania również na wynik sprawy karnej...
wyrok uniewinniający nie ma charakteru wiążącego., Nie sposób nie dostrzec związku pomiędzy opieszałym i częściowo niekompetentnym działaniem organów podatkowych...

SA/Ka 1150/88 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-03-08

1983 r., W tym też znaczeniu nie można mówić o wstecznym działaniu cytowanej ustawy, skoro wiąże ona powstanie obowiązku podatkowego z innym zdarzeniem to jest z powołaniem...
się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania darowizny, której obdarowany lub darczyńca we właściwym czasie nie zgłosił do opodatkowania. ...
1   Następne >   +2   4