Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 582/86 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1986-12-30

uchyla zaskarżoną decyzję. W postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu przed sądem administracyjnym nie kwestionowano wspólności udziału osób prowadzących działalność...

SA/Po 992/86 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1986-10-31

uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

SA/Po 326/86 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1986-07-18

r. z mocy art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111/. Powołany wyżej przepis stanowi bowiem, że do dnia wejścia...
podatkowym /Dz.U. 1963 nr 11 poz. 60 ze zm./., Skoro zatem wyżej wymienione przepisy nie obowiązywały w okresie, za który ustalono skarżącemu podatki, wobec...

III AZP 11/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Upływ 5-letniego terminu przewidzianego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ nie stanowi...
decyzja organu podatkowego pierwszej instancji została wydana przed upływem tego terminu. Sąd Najwyższy na poniższe pytanie prawne przekazane postanowieniem Naczelnego...

III ARN 26/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności - wytwarzanie wyrobów ceramiki budowlanej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 14 lutego 1986 r. SA/Lu 17/86~ uchyla zaskarżony wyrok oraz poprzedzające go decyzje (...).

SA/Lu 549/85 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1986-03-18

od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/ podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju...
zasad określonych w art. 8 ust. 6 pkt 4 cytowanej ustawy., Nie są również uzasadnione zarzuty skargi dotyczące odmowy zastosowania przez organy podatkowe ulgi przewidzianej...

III SA 1123/85 - Wyrok NSA z 1986-06-13

Odpowiedzialność podatkowa określona w art. 48 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ jest odpowiedzialnością...
Kazimierza B. na sześć decyzji Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Siedlcach z dnia 30 maja, 4 czerwca i 5 czerwca 1985 r. w przedmiocie wymiaru podatków...

III SA 581/86 - Wyrok NSA z 1986-10-23

1. Stosownie do wymogów art. 9 Kpa organy podatkowe są zobowiązane do poinformowania stron o możliwości udowodnienia /uprawdopodobnienia/ poczynionych nakładów w drodze...
stwierdzone zostało nabycie przez skarżących współwłasności omawianej działki przy czym zeznanie podatkowe złożone zostało dopiero 25.4.1984 r. Akcentuje...

III ARN 11/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

1. Przewidziane w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207/ ulgi podatkowe przysługują w pełnej wysokości...
nieruchomość względnie - w szczególnych przypadkach - udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, przewidziane w art. 16 ust. 1 cyt. ustawy ulgi podatkowe przysługują...
1   Następne >   2