Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 1431/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-11-24

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nie przewidują możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie wydane...
, iż w dniu 15.04.1998 r. na podstawie art. 224 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa złożył wniosek do Izby Skarbowej w R. o uchylenie postanowienia...

I SAB/Ka 16/98 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 1998-12-02

Udzielenie pisemnej informacji, o której mowa w art. 14 par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ urzędowej interpretacji spornego zagadnienia. O fakcie tym Pierwszy...

III SA 7634/98 - Wyrok NSA z 1998-01-01

o postępowaniu, a mianowi¬cie art. 120, 121 § 1, 122, 123, 187, 188, 191, 197, 199, 200 § 1 i 210 § 4 Ordynacji podatkowej., W skardze zarzucono, że w toku postępowania...
, w jakiej dziedzinie biegły S. S. jest specjalistą (naruszając art. 123, 187 i 197 § 1 Ordynacji podatkowej) ,, - nie uwzględniono faktu niespójności opinii biegłego S...

I SA/Łd 704/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-01-23

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa- Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ organ administracyjny I instancji wydał merytoryczną decyzję podatkową, co do której toczy...
. 138 par. 2 Kpa /od 1 stycznia 1998 r. decyzji z art. 233 par. 2 ordynacji podatkowej/ organ administracyjny pierwszej instancji wydał merytoryczną decyzję podatkową...

SA/Rz 824/98 - Postanowienie NSA oz. w Rzeszowie z 1998-08-17

, co następuje:, Zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ postanowienia wydawane w toku postępowania...
podatkowego dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w jego toku, lecz nie rozstrzygających o istocie sprawy, chyba że przepisy Ordynacji stanowią inaczej. Do postanowień...

I SA/Gd 2422/98 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-09

podatniczki oparty o podstawę z art. 247 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Decyzja ta zawierała wzmiankę, że 'jest ostateczna w administracyjnym toku instancji' i w ślad...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - za obowiązujący nadal uznać trzeba pogląd z uchwały pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego...

SA/Rz 1398/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-01-22

z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm. - przy uwzględnieniu art. 330 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie odmowy zwrotu nienależnie uiszczonych zobowiązań podatkowych. Brak jest podstaw do przyjęcia, by zobowiązania skarżącej Spółki...

FPS 2/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-05-04

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926; zm. nr 160 poz. 1083/, która zawiera m.in. przepisy normujące postępowania podatkowe. W związku...
/ postępowania w sprawach karnych skarbowych, 2/ spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/, z wyjątkiem...

III SAB 77/98 - Wyrok NSA z 1998-12-22

Z treści art. 140 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wynika jednoznacznie, że z bezczynnością organu administracji...
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - o każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany...

I SA/Gd 1071/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-13

. z art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa - obecnie art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej/. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga nie zasługiwała...
/, obecnie - pod rządem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - określane jednolicie jako deklaracje /art. 3 pkt 5 w zw...
1   Następne >   +2   +5   +10   95