Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 460/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-22

Przyjęcie przez organy podatkowe poglądu jakoby tylko inwestorzy rozpoczynający zwoje zadania po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r...
stycznia 1983 r. mogli korzystać z jego dobrodziejstw, stanowi naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię. uchyla zaskarżoną decyzję. Organy podatkowe niezasadnie...

III ARN 8/83 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1983-12-31

Nie stanowi przeszkody do utrzymania w mocy przez podatkowy organ odwoławczy decyzji w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego /art. 138 pkt 1 Kpa...
r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./, jeżeli zaskarżona decyzja organu podatkowego I instancji została wydana przed upływem tego okresu. Sąd...

II SA 153/83 - Wyrok NSA z 1983-04-15

Zaskarżoną decyzję uchyla.

SA/Ka 331/83 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1983-07-20

1. Jeżeli organ podatkowy dokonał wymiaru opłaty skarbowej od transakcji kupna-sprzedaży samochodu, przyjmując jego wartość szacunkową za podstawę wymiaru, tę samą...
podstawę opodatkowania powinien przyjąć również w postępowaniu podatkowym o wymiar podatku dochodowego od przychodów ze źródeł nie ujawnionych., 2. Artykuł 8 ust. 9 ustawy...

II SA 476/83 - Wyrok NSA z 1983-08-11

1. Opodatkowanie w danym roku podatkowym powinno nawiązywać do opodatkowania w tej samej formie w roku ubiegłym, a różnice w wysokości opodatkowania powinny wynikać...
ze zmiany stawek podatkowych, cen, rozmiarów działalności lub innych okoliczności ustalonych przez organ podatkowy, przy czym stanowisko tego organu powinno być uzasadnione...

SA/Gd 514/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1983-09-20

Zgodnie z art. 171 Kpa organ podatkowy I instancji ma obowiązek ustosunkować się do zarzutów zawartych w odwołaniu podatnika. Wyrażony w tym trybie pogląd stanowi część...
zasadność skargi Andrzeja W. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Elblągu z dnia 25 kwietnia 1983 r. w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego...

SA/Wr 334/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-07-08

1. Przy ustalaniu wymiaru podatku w formie ryczałtu umownego oświadczenie podatnika o przewidywanej wysokości obrotu i dochodu nie ma charakteru zeznania podatkowego...
pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, które kończą się wydaniem decyzji w sprawie ryczałtu /par. 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1982 r...

SA/Kr 672/83 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1983-09-14

z ryczałtu umownego za 1982 r. było zaniechanie przez nią zgłoszenia organowi podatkowemu faktu posiadania w miejscu zamieszkania magazynu, który służył jej do przechowywania...
podatkowemu. Podnosiła ponadto, że część artykułów spożywczych stanowiły normalne zapasy dla jej rodziny. Wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji jako wydanej z naruszeniem...

SA/Kr 1203/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1983-01-26

przypadków określonych w art. 5-9, jest kwota należna z tytułu świadczeń dokonanych w ramach działalności podlegającej podatkowi obrotowemu, a nie zapłata rzeczywiście...
za 1980 r. w kwocie 8.100 zł. , W wyniku odwołania Anny i Stefana małżonków M. Podatkowa Komisja Odwoławcza przy Wojewodzie Kieleckim, decyzją z dnia 2 kwietnia 1982 r...

II SA 741/83 - Wyrok NSA z 1983-09-19

, związane z uruchomieniem źródła przychodu, należy potrącić od przychodów w najbliższym roku podatkowym przy ustalaniu podatku dochodowego., 2. Przedwczesne uiszczenie...
., a podatek dochodowy został wymierzony od dochodu osiągniętego w innym roku podatkowym /w 1980 r./. , Skarżący nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i w skardze...
1   Następne >   2