Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 678/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-11-28

oddala skargę. Skarżący, w chwili powstania obowiązku podatkowego od spadku, był właścicielem odziedziczonych budynków mieszkalnych, albowiem ich nabycie nastąpiło...
jedynie ubieganie się o przedmiotową ulgę poprzez złożenie oświadczenia, że co najmniej przez 5 lat od daty powstania obowiązku podatkowego będzie zamieszkiwać w nabytym budynku /art...

SA/Gd 965/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-11-28

Niewniesienie przez stronę odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w trybie art. 174 Kpa /uwzględniającej wymiar uzupełniający/ wywołuje ten skutek, że organ...
. Urząd Skarbowy w S. decyzją z 3.07.1983 r. nr 34/83 wymierzył Jerzemu S. podatek dochodowy za 1982 r. w kwocie 369.600 zł. Podatkowa Komisja Odwoławcza przy Izbie...

III ARN 20/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi Wojewódzkiego Związku Rolników (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie zwrotu dotacji budżetowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 1984 r. II SA 2111/83~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

III ARN 19/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi Spółdzielni Kółek Rolniczych (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie zwrotu dotacji budżetowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 1984 r. III SA 27/84~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

II SA 1899/83 - Wyrok NSA z 1984-04-04

1. Zasady odpowiedzialności podatkowej małżonków /art. 41 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ dotyczą małżonków...
odpowiedzialności solidarnej wynika, że nie może ona powstać, jeżeli jeden z dwóch współdłużników jest osobą nieżyjącą., 3. Wydanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej...

III SA 39/84 - Wyrok NSA z 1984-04-10

Stosując art. 169 par. 2 Kpa, organ podatkowy obowiązany jest wykazać w uzasadnieniu swej decyzji, jakiej wielkości obrót dla danej branży uznał za przeciętny i w jaki...
odzieżowymi i galanterią i z tego tytułu był opodatkowany podatkami obrotowym i dochodowym na zasadach ogólnych, prowadząc księgę podatkową nr 8. Po złożeniu zeznania...

SA/Kr 26/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-03-06

O tym, czy nieuznanie za dowód w postępowaniu podatkowym ksiąg prowadzonych przez podatnika było prawnie uzasadnione, decydują tylko te okoliczności, które zostały...
podane przez organ podatkowy w uzasadnieniu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego /art. 169 par. 2 zd. ostatnie Kpa/. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

SA/Wr 570/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-10-16

1. Umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę nie prowadzi do uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązań podatkowych lub odsetek, a wniosek...
, jednostka była zobowiązana do wpłaty odsetek bez wezwania organu podatkowego, łącznie z zapłatą zaległej kwoty. Wobec niedopełnienia tego obowiązku wydano decyzję ustalającą...

SA/Gd 929/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-11-29

Płatnik /art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. nr 27 poz. 111/ nie jest organem podatkowym w rozumieniu art. 1 Kpa...
, a czynności przez niego podejmowane w celu obliczenia i pobrania należności podatkowych od podatnika mają charakter jedynie czynności techniczno-rachunkowych...

SA/Kr 983/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-10-04

Dochód ze źródeł nie ujawnionych /art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/, ustalony za dany rok podatkowy...
Administracyjny uznał zasadność skargi Jana D. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Krakowie z dnia 10 maja 1984 r. w przedmiocie wymiaru podatku...
1   Następne >   +2   5