Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 471/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-26

do przepisów podatkowych, w tym przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.). Po ogłoszeniu upadłości organy...
podatkowe tracą, zatem uprawnienie do korzystania z przewidzianej w art. 76 par. 1 Ordynacji podatkowej instytucji zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych...

I SA/Wr 1550/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-08

od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dokonał organ w oparciu o art. 33 ustawy ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2003r. W przypadku zobowiązania...
dotyczącego podatku dochodowego za 2001r. zastosowanie ma zaś art. 33 ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym. Przed zmianą z dnia 1 stycznia 2003r. wówczas art...

I SA/Po 864/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-03-07

rozstrzygnięcia, obok stosownych przepisów proceduralnych Ordynacji podatkowej, ustawy z dnia 28.09.1991r. o kontroli skarbowej oraz art.10 ust.2 i art.35 ust.4 ustawy z dnia...
postępowania oraz wskazaniem art.240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej, jako podstawy wznowienia postępowania i art.245 § 1 pkt 1 tej ustawy, jako podstawy merytorycznego...

I FSK 540/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Dopełnienie czynności, dla której był określony termin, wymagane przez art. 162 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r...
w podatku od towarów i usług, w podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołując art. 162 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz...

I FSK 996/07 - Wyrok NSA z 2008-08-22

wyłączona na podstawie art. 253b pkt 6 Ordynacji podatkowej. Dotyczy to również decyzji w sprawach nadpłaty wydanych na podstawie art. 72-80 Ordynacji podatkowej. Zgodnie...
bowiem z art. 3 pkt 7 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot różnicy lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu...

I FSK 541/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

i usług, w podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołując art. 162 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60...
nie dopełniła czynności przewidzianej w art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej, jak również nie uprawdopodobniła braku swojej winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania...

I FSK 543/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

i usług, w podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołując art. 162 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60...
nie dopełniła czynności przewidzianej w art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej, jak również nie uprawdopodobniła braku swojej winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania...

I FSK 544/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

i usług, w podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołując art. 162 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60...
nie dopełniła czynności przewidzianej w art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej, jak również nie uprawdopodobniła braku swojej winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania...

I FSK 546/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

i usług, w podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołując art. 162 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60...
nie dopełniła czynności przewidzianej w art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej, jak również nie uprawdopodobniła braku swojej winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania...

I FSK 548/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

i usług, w podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołując art. 162 i art. 163 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (T.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60...
nie dopełniła czynności przewidzianej w art. 162 § 2 Ordynacji podatkowej, jak również nie uprawdopodobniła braku swojej winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100