Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 93/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-03-26

oddala skargę. W rozpoznawanej sprawie, gdy zgłoszenie nabycia spadku do opodatkowania - złożenie zeznania podatkowego - nastąpiło po dacie uprawomocnienia...
się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, słusznie przyjęły organy podatkowe, że obowiązek podatkowy powstał nie z chwilą przyjęcia spadku przez podatniczki, lecz z chwilą...

SA/Gd 295/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-05-15

Umorzenie zaległości podatkowych, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 19 grudnia 1990 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ uzasadnione...
i darowizn w kwocie 1,8 mln zł. Jako podstawę prawną rozstrzygnięć powołano art. 31 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm...

SA/Ka 426/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-07-31

r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./., Dostrzega więc orzecznictwo sądowe potrzebę wynikowej oceny stopnia nierzetelności czy nieprawidłowości...
, a jest natomiast należnym państwu świadczeniem pieniężnym /art. 2 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych/, nie oznacza zbędności oceny zamiaru podatnika prowadzącego księgę...

SA/Po 217/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-04-16

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego (...). Okoliczność, że ulgi podatkowe przysługują zarówno z tytułu inwestycji...
i jego techniczne wyposażenie w maszyny i urządzenia, organy podatkowe mogą dokonać podziału inwestycji na dwie odrębne budynkową oraz polegającą na zakupie maszyn i urządzeń...

III AZP 14/90 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1991-03-21

sierpnia 1983 r., na skutek upływu 5-letniego terminu przedawnienia ustanowionego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27...
poz. 111 ze zm./, organ podatkowy nie mógł wydać decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Na poniższe pytanie prawne Pierwszego Prezesa Sądu...

III SA 1083/91 - Wyrok NSA z 1991-12-04

dwa akty prawne tej samej rangi - rozporządzenia Ministra Finansów., Pierwsze z nich, z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów...
podatkowej księgi przychodów i rozchodów ponieważ stwierdzenie istnienia obowiązku prowadzenia księgi wymagało wykładni prawa. ...

III SA 304/91 - Wyrok NSA z 1991-06-17

Dokonywanie szacunku nie jest automatyczną konsekwencją pominięcia ksiąg podatkowych jako dowodu w postępowaniu podatkowym., Niezbędne dane do określenia podstawy...
, galanterią i obuwiem. W 1989 r., dwa razy skontrolowano jego księgi podatkowe i nie dopatrzono się w nich żadnych uchybień. Gdy 11 października 1990 r. skontrolowano księgę...

SA/Kr 982/91 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1991-10-16

Skoro ustawodawca używa w przepisie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz.U. nr 45 poz. 207 ze zm./ liczby mnogiej, to oznacza, że wartość przedmiotu spadku winna być ustalona w oparciu o opinię biegłych, a nie jednego biegłego.

III ARN 40/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-01-11

Sprawa ze skargi Biura Kształtowania Środowiska (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku obrotowym i dochodowym za 1987 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 15 listopada 1989 r. SA/Ka 568/89~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 32/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-09-12

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie podatku wyrównawczego za 1988 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 24 października 1990 r. SA/Wr 455/90~ oddala rewizję nadzwyczajną.
1   Następne >   +2   5