Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 1665/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-06-04

skargę w przedmiocie określenia podatku dochodowego.

SA/Rz 176/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-05-08

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług...
do odprowadzania podatku do budżetu Państwa, a organy podatkowe nie są we własnym zakresie uprawnione do jej kwestionowania w sensie zanegowania jej skutków w sferze...

SA/Rz 107/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-05-08

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w części określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób...
do budżetu Państwa, a organy podatkowe nie są we własnym zakresie uprawnione do jej kwestionowania w sensie zanegowania jej skutków w sferze zobowiązań podatkowych. ...

I SA/Po 1459-1461/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-03-20

1. Obowiązek przeprowadzenia całego postępowania co do wszystkich istotnych okoliczności spoczywa zawsze na organach podatkowych i nie może być żadną miarą przerzucany...
na podatnika, jeżeli to nie wynika z konkretnych przepisów podatkowych., 2. Żadne niejasności czy też wątpliwości dotyczące stanu faktycznego nie mogą być rozstrzygane...

SA/Sz 1088/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-07-10

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. uchyla decyzje organów podatkowych obu instancji. Skoro skarżąca za faktury...

III SA 1271/95 - Wyrok NSA z 1997-02-25

uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym za 1992 r. Skoro skarżącemu przyznano ulgę podatkową, polegającą na zwolnieniu...

I SA/Po 845/97 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1997-10-23

/. Do pierwszej grupy należą sprawy indywidualne rozstrzygane w drodze decyzji /postanowień/, rozpoznawane w postępowaniu unormowanym przepisami Kpa /ordynacji podatkowej...

III SA 90/97 - Postanowienie NSA z 1997-06-20

skargę w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej.

III SA 96/97 - Postanowienie NSA z 1997-06-20

skargę w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej.

III SA 91/97 - Postanowienie NSA z 1997-06-20

skargę w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej.
1   Następne >   +2   +5   +10   71