Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 760/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem oprocentowania nadpłaty, którą stanowił niedokonany w przewidzianych prawem terminach zwrot...
., Po rozpatrzeniu wniosku NUC, decyzją z dnia [...] października 2013 r., na podstawie art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...

I GSK 759/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

umniejszając otrzymany zwrot o powyższą kwotę uznała, iż pozostała kwota powinna podlegać oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem...
art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm, dalej: ordynacja podatkowa) oraz art. 77 ust. 3...

I GSK 758/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

kwotę uznała, iż pozostała kwota powinna podlegać oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej,, 2. kwoty 758.374 zł tytułem oprocentowania nadpłaty, którą...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm, dalej: ordynacja podatkowa) oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r...

I GSK 761/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

do niej oprocentowanie, a następnie umniejszając otrzymany zwrot o powyższą kwotę uznała, iż pozostała kwota powinna podlegać oprocentowaniu zgodnie z art. 78 § 1 ordynacji podatkowej...
[...] października 2013 r., na podstawie art. 207 § 1 i 2 i art. 72 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm, dalej: ordynacja...

II FSK 2077/14 - Wyrok NSA z 2016-08-19

. 70 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. w sytuacji...
, gdy zobowiązanie uległo przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2012 r. Nadto zarzucono naruszenie: - art. 121 § 1 w związku z art. 207 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez nierozpoznanie...

III SA/Wa 2105/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2015 r. poz. 613), - po rozpatrzeniu odwołania spółki E. S.A. (dalej 'strona', 'skarżąca') od decyzji...
w ramach postępowania egzekucyjnego nadpłata w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej powstaje - w przypadku umorzenia egzekucji w oparciu o przepis art. 59 §1 pkt 2...

II OSK 2207/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

§ 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie od jego zastosowania oraz wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w części dotyczącej określenia łącznej kwoty...
oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. W wyniku powyższego powstała nadpłata. Zgodnie bowiem z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę...

II OSK 2150/14 - Wyrok NSA z 2016-05-18

oprocentowania została wyliczona zgodnie z art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej i przysługuje stronie, od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, bowiem decyzja...
Lekarza Weterynarii w G., zarzucając naruszenie przepisu prawa materialnego, tj. art. 2 § 2 w związku z art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej poprzez odstąpienie...

I FSK 1858/14 - Wyrok NSA z 2016-02-26

r. jako korekt, o których mowa w art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej. We wniosku podała, że w ramach prowadzonej działalności leasingowej, w okresach objętych wnioskiem...
się na art. 74 Ordynacji podatkowej, gdyż złożyła korekty deklaracji 18 grudnia 2012 r., a wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ( dalej TSUE ) w sprawie...

II FSK 3798/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

oszacowania przychodu za 2009 r. przy zastosowaniu metody indywidualnej, zgodnie z art. 23 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa')., Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 12 grudnia 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100