Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 2386/10 - Wyrok NSA z 2012-05-31

powyższego wniosku skarżący wskazał art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / dalej: 'ordynacja...
podatkowa '., Zdaniem skarżącego rażące naruszenie prawa / art. 247 § 1 pkt. 3 ordynacji podatkowej / polegało na tym, że :, - decyzja ostateczna została wydana z naruszeniem...

III SA/Wa 2429/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

. zarzucił:, 1. nieważność z powodu istnienia wad z art. 247 § 1 pkt 3 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.) - dalej...
'Ordynacja podatkowa', poprzez:, - wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa polegającym na zastosowaniu do odpowiedzialności Skarżącego, który pełnił obowiązki członka...

III SA/Wa 2991/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

się na art. 54 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) - dalej 'Ordynacja podatkowa' i stwierdzając...
.', w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się przepisy rozdziałów 2, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 22 i 23 Działu IV Ordynacji podatkowej...

II FSK 2529/10 - Wyrok NSA z 2012-04-05

[...] zł., Jej zdaniem zapłata nastąpiła już po upływie przedawnienia zobowiązania, stosownie do brzmienia art. 70 § 2 ordynacji podatkowej, Wywiodła, w że stosunku do osób...
prawnych zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, a więc z mocy prawa, tak więc okres...

I SA/Gd 1341/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-11

informowania o wynagrodzeniu wynikającym z zastosowania art. 82a Ordynacji podatkowej., We wniosku Spółka przedstawiła następujący zaistniały stan faktyczny:, A prowadzi...
. Mając na względzie obowiązek wyrażony w art. 82a § 1 Ordynacji podatkowej, Spółka w wymaganym ustawowo terminie informuje na formularzu ORD-W1 właściwy organ podatkowy...

III SA/Wa 2430/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

. nieważność z powodu istnienia wad z art. 247 § 1 pkt 3 i 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z poźn. zm.) - dalej...
'Ordynacja podatkowa', poprzez:, - wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa polegającym na zastosowaniu do odpowiedzialności Skarżącego, który pełnił obowiązki członka...

II FSK 202/11 - Wyrok NSA z 2012-09-13

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zwana dalej 'Ordynacja podatkowa'), prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie...
i art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej., 4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L., decyzją z 16 kwietnia 2010 r., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta L. wskazując...

III SA/Gl 761/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-17

z art. 77b § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej. Wraz z wnioskiem Podatnik przedłożył skorygowane deklaracje AKC-2 z załącznikami za miesiąc wrzesień 2005, wyjaśnienie do korekt...
. 165a Ordynacji podatkowej, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiąc wrzesień 2005. Postanowieniem nr [...] z dnia...

III SA/Gl 762/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-17

a, w związku z art. 77b § 1 pkt. 1 Ordynacji podatkowej., Wraz z wnioskiem Podatnik przedłożył skorygowane deklaracje AKC-2 z załącznikami za poszczególne miesiące, wyjaśnienie...
o art. 165a Ordynacji podatkowej, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za miesiące luty, marzec, maj 2005...

I SA/Gl 1155/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-25

w oparciu o przepis art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia pana M...
zostało uiszczone,, 2) postanowienie zostało wydane bez podstawy prawnej co do meritum, gdyż przepis art. 306 c Ordynacji podatkowej to przepis wyłącznie procesowy,, 3...
1   Następne >   +2   +5   +10   100