Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 134/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-07-07

uchyla zaskarżone decyzje (...). Co prawda - jak słusznie podniosły to organy podatkowe - siatka Rabitowa posiada symbol systematycznego wykazu wyrobów odpowiadający...

SA/Po 616/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-12-23

wspólnie w czasie trwania konkubinatu, na majątek jednego z nich, powinny być rozliczane według przepisów o współwłasności, nie ma zastosowania do spraw podatkowych. ...

SA/Wr 1061/88 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1988-10-26

postanawia skargę odrzucić. Skarga została wniesiona po upływie 30 dni od dnia otrzymania decyzji organu odwoławczego., Skarżący otrzymał bowiem decyzję Podatkowej...

III ARN 30/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku...

SA/Po 934/87 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-01-29

obowiązku zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia od podatków traci prawo do tego zwolnienia, a zatem wydanie decyzji pozbawiającej prawa...

SA/Po 625/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-12-06

przepisy dekretu z dnia 3 lutego 1947 r., które w art. 6 ust. 1 stanowią, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia prawa majątkowego., Przepis natomiast art. 130...
ust. 1 obowiązującego wówczas dekretu z dnia 16 maja 1948 r. o postępowaniu podatkowym /Dz.U. nr 27 poz. 174 ze zm./ stanowił, że nie można wydać decyzji w sprawie...

III ARN 44/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Ministra Finansów (...) w przedmiocie wyłączenia z grupy osób korzystających z okresowego zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 1987 r. II SA 579/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 66/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie pozbawienia skarżącego prawa do zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 29 stycznia 1988 r. SA/Po 934/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.
1   Następne >   +2   4