Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 708/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy i jednocześnie brak jest podstaw do zastosowania art. 229 Ordynacji podatkowej, tj. przeprowadzenia przez organ odwoławczy uzupełniającego...
zastała udokumentowana w sposób wskazany w art. 77 ust. 2 u.p.a., Organ pierwszej instancji przytoczył także treść art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej...

I GSK 707/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

kwotę [...] zł na poczet zaległości podatkowej wykazanej w deklaracji za maj 2006 r., zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej., Po rozpatrzeniu odwołania Spółki Dyrektor...
z dnia [...] października 2009 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., Wyjaśnił, że zgodnie z art. 76b Ordynacji podatkowej, przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80...

II FSK 993/10 - Wyrok NSA z 2011-11-17

. Po wszczęciu postępowania podatkowego organ podatkowy na podstawie art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej, wezwał skarżącego do dostarczenia rejestrów zakupów, sprzedaży i zakupu VAT...
. pełnomocnik skarżącego, na podstawie art. 291c Ordynacji podatkowej w związku z art. 84c ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm...

I FSK 529/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30

, że interpretację indywidualną wydano na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej a nie art. 14e w związku z art. 140 Ordynacji podatkowej. Zarzuciła, że wydano...
ją z naruszeniem art. 14d i w konsekwencji art. 14e Ordynacji podatkowej. Zarzuciła także naruszenie art. 4 pkt 17a ustawy VAT z 1993 r. przez błędną wykładnię, która doprowadziła...

I GSK 709/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: 'O.p.') dotyczących zaliczenia z urzędu nadpłat wraz z ich oprocentowaniem na poczet...
. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 76b Ordynacji podatkowej, przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym mowa...

III SA/Wa 1264/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-14

o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji ostatecznej. Powołał się na przesłanki z art. 247 § 1 pkt 2 i 3 Ordynacji podatkowej, tj. brak podstawy prawnej, spowodowany...
niepowołaniem w decyzji art. 23 Ordynacji podatkowej oraz rażące naruszenie art. 192 Ordynacji podatkowej przez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego i pozbawienie...

I GSK 652/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 76b Ordynacji podatkowej, przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie, o którym mowa...
naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego (art. 3 pkt 7 Ordynacji...

I FSK 37/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej dalej 'Ordynacją podatkową'., W tym stanie rzeczy pismem...
określone w art. 247 § 1 pkt 2 i 3 Ordynacji podatkowej. We wniosku stwierdził, że organ pierwszej instancji nie wskazał w decyzji podstawy prawnej rozstrzygnięcia, tj. art...

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

: 'Czy w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona...
art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona...

II FSK 355/10 - Wyrok NSA z 2011-08-12

o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych zaistniały przesłanki wynikające z art. 208 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r...
., Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej zwanej Ordynacją podatkową, skutkujące umorzeniem postępowania., Dyrektor Izby Skarbowej w B. w dniu 13 maja 2009 r. wszczął z urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100