Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 34/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

par. 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 1982 r. w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych...
komisji odwoławczych /Dz.U. nr 30 poz. 212 ze zm./, podatkowa komisja odwoławcza jest organem odwoławczym w sprawach dotyczących wymiaru podatków obrotowego i dochodowego...

III ARN 22/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) oraz podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w (...) w przedmiocie...

III ARN 2/85 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi Spółdzielni Pracy (...) na decyzję Ministra Finansów (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1982 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 1984 r. III SA 49/84~ postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać NSA w Warszawie do rozpoznania.

III ARN 10/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi (...) na decyzję ostateczną Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku wyrównawczego za rok 1982 na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 10 maja 1984 r. SA/Gd 297/84~ uchyla zaskarżony wyrok i poprzedzające go decyzje (...) i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Urzędowi Skarbowemu (...).

SA/Po 1087/84 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1985-01-08

Ani art. 169 Kpa, ani przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników nie będących...
za dowód w postępowaniu podatkowym. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Andrzeja B. na decyzję Izby Skarbowej w Lesznie z dnia 4 października 1984 r...

III ARN 36/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego...
Podatkowej Komisji Odwoławczej odpowiadał warunkom określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 1982 r. w sprawie zakresu działania, składu...

SA/Kr 1483/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-12-19

Pracownik izby skarbowej, który brał udział w postępowaniu dotyczącym działalności podatnika, będącej przedmiotem opodatkowania, nie może wchodzić w skład podatkowej...
września 1982 r. w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych - Dz.U. nr 30 poz. 212 ze zm...

III ARN 19/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie zwrotu niewłaściwie wykorzystanych dotacji na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 26 października 1984 r. SA/Lu 420/84~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania NSA OZ w Lublinie.
1   Następne >   3