Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 2998/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-23

podatkowa (obecnie t.j. Dz.U.2021.1540 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa). Podejmowane w roku 2016 przez stronę czynności nie miały ekonomicznego lub gospodarczego...
decyzją z [...] października 2021 r., Szef KAS orzekając jako organ drugiej instancji, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 119a § 1-3 Ordynacji podatkowej, a także art...

I FSK 933/18 - Wyrok NSA z 2022-06-09

'), w związku z art. 70 § 1, art. 70c, art. 70 § 6 pkt 1, art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, dalej: 'Ordynacja...
o VAT') oraz w związku z art. 208 Ordynacji podatkowej poprzez niewłaściwą realizację przez Sąd kontroli sądowadministracyjnej i oddalenie skargi i w konsekwencji...

I SA/Po 441/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-22

indywidualnej przepisów prawa podatkowego - Ordynacji podatkowej w zakresie braku obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym i zaraportowania takiego schematu...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze. zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa'). W związku z powyższym, w sytuacji wystąpienia...

I FSK 1629/20 - Wyrok NSA z 2022-01-11

, o której mowa w art. art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 z zm., dalej: Ordynacja podatkowa). Organ stwierdził...
W skardze na powyższą decyzję Strona zarzuciła:, 1) naruszenie przepisów prawa procesowego:, a) art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej - poprzez błędną...

I SA/Ke 590/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-24

. 78 § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej., Wskazując na treść przepisów: art. 72 § 1 pkt 1, art. 73 § 1 pkt 1, art. 74 pkt 1, art. 78 § 1 i art. 78 § 5 pkt 1 i 2 Ordynacji...
z wyrokiem TSUE, tj. na podstawie art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Powstała nadpłata podlega zwrotowi w trybie określonym w art. 77 § 1 pkt 4 lub 4a Ordynacji...

I SA/Rz 480/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-01

54.834,00 zł, i w tym zakresie umorzył postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe w związku z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej oraz utrzymał w mocy decyzję organu...
biegu terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej - określającym zawieszenie biegu terminu przedawnienia z dniem wszczęcia postępowania...

I SA/Gd 221/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-08

tegoż Dyrektora Izby z dnia 30 listopada 2017 r. z uwagi na wystąpienie w sprawie przesłanek określonych w art. 240 § 1 pkt 4, 5 i 11 Ordynacji podatkowej., W uzasadnieniu...
Nemzeti Adó-es Vamhivatal Fellebviteli Igazgatósaga (art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej)., W przedmiocie przesłanki wymienionej w art. 240 § 1 pkt 4 Ordynacji...

III SA/Wa 2735/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-12

i § 5d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm., dalej: 'O.p.'), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wystąpił do Szefa...
przypuszczenie, że mogą stanowić czynność lub element czynności określonej w art. 119a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa., Na tle przedstawionego zagadnienia, Szef Krajowej...

I FSK 123/22 - Wyrok NSA z 2022-10-18

r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa')., W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego spółka wniosła...
Ordynacji podatkowej, art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., Nr 177, poz. 1221 ze zm., dalej: 'ustawa o VAT') w zw. z art. 77...

II FSK 1291/21 - Wyrok NSA z 2022-05-24

w art. 247 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w sytuacji gdy powoływane przez organy podatkowe poglądy, w tym wykładnia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
;, - art. 127 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 31 ust. 2 pkt 3 u.k.s. i art. 202 § 1 pkt 1 p.w.k.a.s., poprzez wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem zasady...
1   Następne >   +2   +5   +10   100