Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 967/09 - Wyrok NSA z 2010-08-03

Ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołań P. S.A. w Lublinie; dalej: P., utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celnego I w W. z [...] marca 2007 r., [...] maja 2007 r...
w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Naczelnik Urzędu Celnego I w W. wskazał, iż brak jest podstaw prawnych do zwrotu odsetek od nieterminowego (po terminie...

II FSK 368/09 - Wyrok NSA z 2010-07-14

z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Pracy i Polityki Społecznej utrzymał w mocy postanowienie Prezesa...
, na poczet którego zobowiązania podatnik dokonuje wpłaty, zgodnie z art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej może nastąpić równocześnie z wpłatą lub wcześniej. Późniejsze...

I SA/Wr 220/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-04

na potwierdzenie trafności podjętego stanowiska, że niezgodne z przepisami Ordynacji podatkowej przesłanie pisma bezpośrednio stronie z pominięciem pełnomocnika strony należy...
w art. 240 § 1 pkt 7 w zw. z art. 219 ustawy ordynacji podatkowej skutkująca uchyleniem postanowienia Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] r...

I GSK 1014/09 - Wyrok NSA z 2010-08-03

decyzjami uchylił decyzje organu I instancji, wskazując, że dopuścił się on naruszenia art. 123 § 1 i art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej., W skutek ponownego rozpatrzenia...
1 pkt 1 Ordynacji podatkowej utrzymał w mocy trzy decyzje organu I instancji. W uzasadnieniu podniósł, że zwrot podatku został na rzecz skarżącej dokonany, nie na skutek...

I SA/Gl 1123/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

[...] Nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w M., działając na podstawie art. 207, art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67b § 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc na zatrudnienie, na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. 'g' Ordynacji podatkowej, w formie odroczenia terminu...

I FSK 1124/09 - Wyrok NSA z 2010-06-25

decyzji tego organu z 9 listopada 2005 r. w trybie art. 224 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.);, 2...
. (względnie) przyjęcie zabezpieczenia wykonania tej decyzji w trybie art. 224a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej oraz wstrzymanie wykonania decyzji w całości z tego względu...

I FSK 1322/09 - Wyrok NSA z 2010-01-13

1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 160, ze zm. ), 2) naruszenie prawa procesowego, tj. art. 14h w zw. z art. 121 Ordynacji podatkowej, I.5....
, tj.: art. 42 ust. 3 pkt 1-3 w związku z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT oraz art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, II.2. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów podtrzymał...

II FSK 284/09 - Wyrok NSA z 2010-06-24

o stwierdzenie wygaśnięcia w/w decyzji wskazał, że zobowiązania podatkowe określone w powołanych decyzjach uległy przedawnieniu stosownie do art.70 §1 Ordynacji podatkowej...
art.165a §1 i §2 Ordynacji podatkowej postanowieniem z dnia 5 lutego 2008r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. Wyjaśnił...

I SA/Gl 581/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-21

przytoczył treść przepisów z art. 178 § 1-3 Ordynacji podatkowej stwierdzając, że wynika z nich jednoznacznie, iż strona może wnieść o sporządzenie kserokopii dokumentów...
. 178 Ordynacji podatkowej. Podkreślił, że stosownie do art. 267 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej koszty sporządzenia odpisów lub kopii, o których mowa w art. 178, obciążają...

II FSK 1309/09 - Wyrok NSA z 2010-11-18

. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. - dalej: 'Ordynacją podatkową') w spółce B. sp. z o.o. W ich trakcie spółkę reprezentował M. J.,, który następnie...
zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w K. z żądaniem zwrotu kosztów postępowania opartym o art. 265 § 1 Ordynacji podatkowej, tj. odszkodowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100