Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 3177/17 - Wyrok NSA z 2019-09-11

nie może być ograniczony przez przepisy działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej?, 3) Czy - jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak...
działu IIIa, rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym korzyść podatkowa w postaci...

II FSK 3751/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa', odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej...
rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanym w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej...

II FSK 3803/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

oraz uzyskaniu opinii wydanej przez Ministra Rozwoju i Finansów na podstawie art. 14b § 5c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...
ze zm.; dalej zwana: 'Ordynacja podatkowa'), organ podatkowy pierwszej instancji postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku...

II FSK 3207/17 - Wyrok NSA z 2019-07-23

, Rozdział 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), tj. art. 119a-119f tej ustawy?, 3) Czy - jeśli zdaniem organu...
może być ograniczony przez przepisy Działu IIIa, Rozdział 1 Ordynacji podatkowej, tj. art. 119a-119f Ordynacji podatkowej, to prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie...

II FSK 3822/17 - Wyrok NSA z 2019-09-11

wydanej z zastosowaniem art. 119a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 - dalej jako 'Ordynacja podatkowa', Dyrektor Izby...
Skarbowej, działając na podstawie art. 165a w zw. z art. 14h, art. 14b § 5b w zw. z art. 14b § 5c Ordynacji podatkowej, w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, wydał...

II FSK 2737/17 - Wyrok NSA z 2019-07-23

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.)?, 3) Czy jeśli zdaniem organu interpretacyjnego brak opodatkowania wypłaty zysku, wskazanego...
. 119a-119f Ordynacji podatkowej to prawidłowe jest stanowisko wnioskodawczyni, zgodnie z którym korzyść podatkowa w postaci nieopodatkowania wypłaty zysków ze Spółki osobowej...

III SA/Wa 227/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

. 119a Ordynacji podatkowej., Organ uznał, że opisana we wniosku o interpretację czynność jest czynnością sztuczną w rozumieniu art. 119c § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r...
. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa). Jednocześnie stwierdził, że istotą omawianej czynności jest kreacja...

I SA/Bd 76/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej zdarzeniu przyszłym istnieje uzasadnione przypuszczenie...
, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na to wystąpienie Szef KAS w piśmie z dnia [...] grudnia 2018 r...

II FSK 2982/17 - Wyrok NSA z 2019-07-02

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) - dalej: 'Ordynacja podatkowa', na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa...
będzie mogła rozpoznać przychód z Aportu oraz czy będzie korzystała z ochrony określonej w art. 14m § 1 i § 2 pkt 1 w zw. z art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku...

II FSK 52/18 - Wyrok NSA z 2019-12-06

korzyści podatkowej. W celu skutecznego złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych nie wystarczy spełnienie wyłącznie przesłanek z art. 14b § 1 Ordynacji...
jako 'P.p.s.a.', wskazał na wstępie, że rozstrzygnięcie sporu wymaga dokonania oceny zgodności z prawem zastosowania przez organ art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej. Dokonując...
1   Następne >   +2   +5   +10   100