Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 850/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-06-07

się, że przepis art. 121 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U nr 137 poz. 926 ze zm./ uszczuplił uprawnienia procesowe podatnika ukształtowane...
wcześniej przepisem art. 9 Kpa. Tylko w pewnej mierze niedostatki tego uregulowania kompensują rozwiązania przyjęte w art. 14 par. 1 pkt 2 oraz par. 4-6 Ordynacji podatkowej...

I SA/Wr 301/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-10-25

podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./, dopiero w razie niewykonania przez podatnika zobowiązania podatkowego mimo zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust...
. 2, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość tego zobowiązania., Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny i może być wydana przez organ podatkowy...

SA/Bk 763/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-23

się do nich szczegółowo, gdyż materiały kontrolne, w związku ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych, zostały przez organy podatkowe...
szczegółowo przeanalizowane i nie ma żadnych podstaw do przyjęcia, że organy te 'powieliły' tylko w postępowaniu podatkowym materiały zebrane przez Inspektora Kontroli...

SA/Lu 172/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-01-30

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji.

SA/Ka 1411/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-08-21

Nie jest wszczęciem postępowania w rozumieniu rozdziału 1 działu II Kodeksu postępowania administracyjnego czynność sprawdzenia deklaracji podatkowej lub zeznania...
podatkowego, złożonego przez podatnika, jeśli nie przybrało ono formy kontroli podatkowej, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   54