Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I FSK 1994/13 - Wyrok NSA z 2015-06-01

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r., sygn. P 30/11, w którym Trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatkowa (Dz...
z upływem terminu wskazanego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej., Dyrektor Izby Skarbowej postanowieniem z 28 sierpnia 2012 r. wznowił postępowanie w sprawie...

II FSK 1195/14 - Wyrok NSA z 2015-06-12

w myśl art. 33a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)., W skardze do sądu administracyjnego skarżąca...
1 Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby skarbowej we Wrocławiu wniósł o jej oddalenie., Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2011 r. (sygn. akt I SA/Wr 508/11...

II FSK 1456/13 - Wyrok NSA z 2015-07-02

złożonej już deklaracji. Podkreślono, że przepisy zarówno art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej...
jako 'Ordynacja podatkowa', jak i art. 14c ust. 6 i 7 ustawy z dnia, 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214) - dalej jako 'u.k.s....

III SA/Wa 2188/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-23

Kontroli Skarbowej w B. mając na uwadze art. 23 § 1 pkt 2 oraz § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) - zwanej...
dalej 'Ordynacją podatkową' odstąpił od dokonania szacowania podstawy opodatkowania stwierdzając, iż zapisy na rachunkach bankowych (w tym także żony), uzupełnione danymi...

I FSK 267/14 - Wyrok NSA z 2015-02-17

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. dalej Ordynacja podatkowa)., Organ drugiej instancji decyzją z 9 października 2012 r., uchylił decyzję organu...
się do poszczególnych zarzutów odwołania, organ drugiej instancji wskazał, że nie ma uzasadnienia, aby art. 116 § Ordynacji podatkowej interpretować wąsko, przyjmując...

II FSK 1904/13 - Wyrok NSA z 2015-05-28

art. 76a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) - postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2012 r. dokonał...
, stosownie do art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązkiem organów podatkowych, wykonywanym z urzędu, jest zaliczenie nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowych, bądź...

I FSK 305/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

w sprzedaży ogółem wynikającej z deklaracji VAT-7., W odwołaniu od tych decyzji skarżący zarzucił naruszenie:, 1) art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez niezapewnienie...
Ordynacji podatkowej;, 6) bezpodstawne zastosowanie art. 23 Ordynacji podatkowej, tymczasem brak było podstaw do szacowania podstawy opodatkowania przychodu z działalności...

II FSK 1208/13 - Wyrok NSA z 2015-05-26

wniosku wskazała na art.190 ust. 4 Konstytucji RP, art. 74 pkt 1 oraz art. 72 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm...
., dalej zwana : 'Ordynacja podatkowa'). Skarżąca powołała się na orzeczenia: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2002 r., K 45/01 oraz uchwałę Naczelnego Sądu...

I FSK 1999/13 - Wyrok NSA z 2015-01-19

i prowadzenia kontroli skarbowej jedynie w ramach wszczętego postępowania kontrolnego. Zarówno w ustawie o kontroli skarbowej, jak i w Ordynacji podatkowej brak jest regulacji...
zarzuciła naruszenie:, - art. 81b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) w zakresie, w jakim odmówiono uznania...

I SA/Lu 52/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-30

od osób fizycznych za 2008 r. wyniosła w tych okolicznościach [...] zł i zgodnie z art. 51 ustawy Ordynacja podatkowa potraktował ją jako zaległość podatkową., W toku...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie., Za bezzasadny organ odwoławczy uznał zarzut dotyczący naruszenia przez organ pierwszej instancji art. 121 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100