Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 917/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-04-16

W przypadku braku ustalenia normy wynagrodzeń w danym roku podatkowym wynagrodzenie stanowi 100 procent przekroczenia normy i zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27...

SA/Wr 1113/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-11-30

uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Urzędu Skarbowego (...).

III ARN 4/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-09-23

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku od spadku na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 1992 r. III SA 889/92~ uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję Izby Skarbowej (...).

SA/Po 1163/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-09-03

Podstawy odpowiedzialności małżonka podatnika za zobowiązania podatkowe podatnika może być zarówno art. 41 jak i art. 45 ewentualnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 19...
grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny, nie będący związany granicami skargi /206 Kpa/ stwierdza...

III SA 565/93 - Wyrok NSA z 1993-10-08

Zweryfikowanie bilansu nie jest równoznaczne ani z ustaleniem obowiązku podatkowego, ani z wymiarem podatku. Zakłady Wytwórcze zaskarżyły do NSA decyzję Izby Skarbowej...
utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego o odmowie zwrotu odsetek od nadpłaty należności podatkowych., Zaskarżona decyzja powołuje się na art. 29 ust. 2 ustawy z dnia...

SA/Ka 267/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-08-12

osoba z zatrudnionego personelu nie miała uprawnienia do prowadzenia księgi podatkowej., W księdze podatkowej nie zostały zapisane tylko zaszłości handlowe jednego dnia /8...

K 19/92 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-05-05

wychowujących dzieci przez cały rok podatkowy może być ustalony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczanego od połowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   19