Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 18/90 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1990-10-11

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za lata 1983, 1984...

SA/Po 647/90 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1990-09-04

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych...
/Dz.U. nr 27 poz. 111/ odsetki nalicza się od zaległości podatkowych., Izba Skarbowa powstanie zaległości wywodzi z faktu nieuiszczenia zaliczki za grudzień 1989 r...

III ARN 37/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-01-10

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za 1984 r...
/Po 66/89, oddala rewizję nadzwyczajną. Naczelny Sąd Administracyjny prawidłowo ocenił, iż organy podatkowe zasadnie pomijając księgi podatkowe jako dowód w postępowaniu...

III ARN 14/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-10-11

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej (...) w przedmiocie ustalenia podatku obrotowego i dochodowego za 1987 r...
/Po 897/89, uchyla zaskarżony wyrok i skargę oddala. Bezsporne jest, i tego faktu nie kwestionuje także podatniczka, iż dopuściła się ona fałszerstwo ksiąg podatkowych...

III ARN 8/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-04-18

Sprawa ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od umowy kupna-sprzedaży maszyny do produkcji lodów pochodzenia zagranicznego na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 14 lipca 1989 r. SA/Lu 323/89~ uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę.

III ARN 4/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-04-18

objęte są zdarzenia polegające na powołaniu się przed organem podatkowym w związku z obowiązkiem podatkowym jakiegokolwiek rodzaju, przez jedną ze stron umowy darowizny...
ustalenia zobowiązania podatkowego, w stosunku do darowizn dokonanych także wcześniej niż pięć lat wstecz od daty powołania się na nabycie w tej drodze, jako źródło...

III ARN 40/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-02-08

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Zagranicznego (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku obrotowym za 1985 rok na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 27 czerwca 1989 r. SA/Lu 486/87 i SA/Lu 455/89~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA OZ w Lublinie do ponownego rozpoznania.

SA/Ka 511/90 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1990-10-11

wymiarowym/ jest równoznaczne z uzasadnioną - w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ - obawą...
, że wykonanie zobowiązania podatkowego może być zagrożone. oddala skargę. Zaskarżoną decyzję utrzymano w mocy decyzją Urzędu Skarbowego w B. z 15.4.1990 r. o zabezpieczeniu...

K 5/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-07-24

i wygasania obowiązku podatkowego w podatku drogowym.(...) Zmiany wprowadzone ustawą nie tylko nie pogorszyły sytuacji obywateli, lecz wręcz przeciwnie - pozwalają...
1   Następne >   3