Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 893/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-17

., Jako podstawę wznowienia postępowania Podatniczka w swoim wniosku wskazała art. 240 § 1 pkt 1 w związku z art. 240 § 1 pkt 2, art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej...
w niej jakichkolwiek pieniędzy (k. 1, t,2 akt podatkowych)., Dyrektor Izby Skarbowej, będący organem właściwym w sprawie, zgodnie z art. 244 § 1 Ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu...

I FSK 101/05 - Wyrok NSA z 2005-10-05

podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ 'Odwołania' obowiązujących do dnia 31 grudnia 2002 r. /art. 23 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa...
wznowienia postępowania, określonych w rozdziale 17, działu IV ustawy Ordynacja podatkowa /art. 240 do art. 246/ - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r...

I FSK 35/05 - Wyrok NSA z 2005-06-17

postępowania prowadzonego zgodnie z wymogami Działu IV Ordynacji podatkowej 'Postępowanie podatkowe'. Wpływu na modyfikację tych zasad nie może mieć to, iż już samo...
w administracji., Z tych względów nie można było zgodzić się z wykładnią art. 33 par. 1-4 Ordynacji podatkowej o braku podstaw do pełnego zastosowania przepisów...

I SA/Wr 688/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-01-12

odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z o.o. A na członka zarządu spółki w trybie art. 116 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
. U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zm.) - dalej zwana 'Ordynacją podatkową'., Urząd Skarbowy w B. działając na podstawie zacytowanych przepisów decyzją nr [...] z dnia [...] orzekł...

III SA/Wa 838/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-30

, stanowiącej ekwiwalent tego przysporzenia. Zgodnie z art. 122 Ordynacji podatkowej, w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu...
obejście przepisów podatkowych i uniknięcie opodatkowania części dochodów objętych kwotą darowizny. W związku z powyższym na podstawie art. 24b Ordynacji podatkowej, organy...

I SA/Wr 1720/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 3 ust.1, art. 6 ust. 2, art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14, art. 22, art. 23...
., Odwołanie oparte zostało na zarzutach naruszenia przepisów:, - art. 180 § 1 oraz art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez jednostronne zebranie materiału dowodowego, danie...

I SA/Wr 1719/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-15

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), art. 3 ust.1, art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14, art. 22, art. 23, art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 27...
. 180 § 1 oraz art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez jednostronne zebranie materiału dowodowego, danie prymatu osobowym źródłom dowodowym, w tym zwłaszcza zeznaniom...

FSK 1401/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

od niektórych przychodów osiąganych prze osoby fizyczne, art. 21 par. 3, art. 51 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
.- zwana dalej Ordynacją podatkową/ określił wysokość zobowiązania podatkowego oraz odsetek. Wedle Sądu organ ten wskazał, że zgodnie z art. 97 par. 1 Ordynacji...

I FSK 246/05 - Wyrok NSA z 2005-12-15

. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - w popieraniu skargi wniesionej przez spółkę cywilną przed jej rozwiązaniem., 2. Uprawnienie wynikające z art. 178 par...
. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ /prawo do przeglądania akt sprawy/ jest uprawnieniem niezależnym od ustanowionego...

I FSK 248/05 - Wyrok NSA z 2005-12-15

. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - w popieraniu skargi wniesionej przez spółkę cywilną przed jej rozwiązaniem., 2. Uprawnienie wynikające z art. 178 par...
. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ /prawo do przeglądania akt sprawy/ jest uprawnieniem niezależnym od ustanowionego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100