Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 700/07 - Wyrok NSA z 2007-09-14

r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i stwierdził, że Naczelnik Urzędu Skarbowego W.-B. nie mógł wydać postanowienia z dnia 21 września 2005 r...
Ordynacji podatkowej. Wskazał, że przepis art. 14b par. 3 Ordynacji podatkowej posługuje się określeniem 'niewydania postanowienia w terminie', ale data naniesiona...

I SA/Go 847/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

., Od powyższej decyzji Spółka [...] złożyła odwołanie zarzucając powyższej decyzji naruszenie art. 68 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie terminu...
przedawnienia, art. 120 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów prawa i art. 121 § 1 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania...

I SA/Go 848/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

powyższej decyzji naruszenie art. 68 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie terminu przedawnienia, art. 120 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie...
postępowania z naruszeniem przepisów prawa i art. 121 § 1 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania podatkowego w sposób naruszajmy zasadę działania...

I SA/Po 192/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-10

Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu wskazano na zaistnienie przesłanki wymienionej w art. 240§1pkt8, w tym przypadku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27...
. 245§2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi organ odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek określonych...

I SA/Po 908/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-28

zastosowanie normy określone w przepisach Ordynacji podatkowej - art. 78 § 5 pkt.2 oraz jednocześnie i łącznie art. 78 § 3 pkt.3b w stosunku do nadpłat za lata 2000 i 2001...
wraz z jej oprocentowaniem, uznano, że stosownie do treści art.78a Ordynacji podatkowej zwróconą kwotę należy zaliczyć proporcjonalnie na poczet zwrotu nadpłaty oraz kwoty...

I SA/Po 909/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-09-28

zastosowanie normy określone w przepisach Ordynacji podatkowej - art. 78 § 5 pkt.2 oraz jednocześnie i łącznie art. 78 § 3 pkt.3b w stosunku do nadpłat za lata 2000 i 2001...
wraz z jej oprocentowaniem, uznano, że stosownie do treści art.78a Ordynacji podatkowej zwróconą kwotę należy zaliczyć proporcjonalnie na poczet zwrotu nadpłaty...

I SA/Kr 12/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-11

kwotę zwrotu różnicy podatku od towarów i usług w wysokości 200.000 zł na podstawie art. 76b w związku z art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
za maj, lipiec i sierpień 2004 r. oraz na odsetki za zwłokę z tytułu tych zaległości., Organ pierwszej instancji uznał, iż Skarżąca na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej...

I FPS 4/07 - Uchwała NSA z 2007-10-08

r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. także wówczas, gdy następuje w wyniku wykonania nieostatecznej decyzji organu...
zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 59 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm.)?' podjął następującej treści...

I SA/Po 1207/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-21

r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137 poz.926 ze zm.; dalej Ordynacja podatkowa) ustalił dla D.J. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych...
o uchylenie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i umorzenie postępowania. Podniesiono rażące naruszenie art.68 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej oraz art.20 ustawy nowelizującej...

I SA/Po 1210/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-21

. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137 poz.926 ze zm.; dalej Ordynacja podatkowa) ustalił dla B.D.-J. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów...
wnosząc o uchylenie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i umorzenie postępowania. Podniesiono rażące naruszenie art.68 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej oraz art.20 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100