Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

FSK 2365/04 - Wyrok NSA z 2006-04-12

Zaistnienie jednego ze zdarzeń przewidzianych w art. 59 par. 1 pkt 1-3 /obecnie pkt 1-9/ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
797.466,80 zł. Powołując się ponadto na treść przepisu art. 234 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, organ odwoławczy...

I FSK 215/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

1. Z art. 181 i następnych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ wynika, że wymienione w tych przepisach...
. z art. 216 Ordynacji podatkowej, jest niezbędne w przypadku gdy organ z urzędu lub na wniosek strony zamierza przeprowadzić określony dowód /np. przesłuchać świadka...

I FSK 733/05 - Wyrok NSA z 2006-09-05

innych podmiotów, w tym określonych w art. 110-117a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60/. Naczelny Sąd Administracyjny...
przepisu art. 133 Ordynacji podatkowej., Zdaniem organu odwoławczego - za prawidłową należało uznać ocenę, iż Jan K. pełniąc funkcję członka Zarządu w spółce z ograniczoną...

I FSK 645/05 - Wyrok NSA z 2006-09-05

innych podmiotów, w tym określonych w art. 110-117a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60/. Naczelny Sąd Administracyjny...
przepisu art. 133 Ordynacji podatkowej., Zdaniem organu odwoławczego - za prawidłową należało uznać ocenę, iż Jan K. pełniąc funkcję członka Zarządu w spółce z ograniczoną...

II FSK 212/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

dyspozycji art. 53 par. 4 w związku z art. 59 Ordynacji podatkowej. Tym samym rozstrzygnięcie w tym zakresie uznane zostało za wadliwe., Wynika dalej z uzasadnienia...
. Odnosząc się natomiast do zarzutów naruszenia w postępowaniu podatkowym przepisów proceduralnych, tj. art. 120-125, art. 180 i art. 187 par. 1 Ordynacji podatkowe...

I SA/Gd 152/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-12-20

oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),, - po rozpatrzeniu odwołania C.W. od decyzji...
od kwietnia do listopada 2001 r., wobec stwierdzenia braku podstaw do ich uchylenia na podstawie art. 240 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa - utrzymał w mocy decyzję organu...

I SA/Bk 12/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-24

Ordynacji podatkowej., 2. Żaden przepis Ordynacji podatkowej nie wiąże przekazania sprawy do ponownego rozpoznania z koniecznością wszczynania na nowo postępowania...
podatkowego w sprawie. Zgodnie z art. 233§1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy uchyla jedynie decyzję organu I instancji a nie całe postępowanie przed tym organem...

I FSK 1070/05 - Wyrok NSA z 2006-07-21

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w art. 178 zawiera przepisy gwarancyjne dotyczące zapewnienia czynnego udziału...
kontroli wykonywania administracji publicznej w omawianym zakresie., Przepis art. 237 Ordynacji podatkowej stanowi bowiem, że stronie służy prawo wniesienia zarzutów...

II FSK 1415/05 - Wyrok NSA z 2006-12-07

Sąd pierwszej instancji stwierdził, powołując się na treść przepisów art. 68, art. 21 par. 1 i 2, art. 70 i art. 59 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, iż upływ czasu...
art. 59 par. 1 Ordynacji podatkowej i niewłaściwym zastosowaniu art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej., Powołując się na przywołaną podstawę prawną skargi kasacyjnej wniósł...

I SA/Po 517/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-12-06

instancji., Prowadzona wobec spółki egzekucja okazała się bezskuteczna, wobec czego postanowieniem z dnia [...]r., nr [...] na podstawie art. 165 § 2 Ordynacji podatkowej...
K.R. dnia [...]r. wraz z pismami nr [...] i nr [...] informującymi na podstawie art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej o prawie czynnego udziału strony w każdym stadium...
1   Następne >   +2   +5   +10   100