Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 274/94 - Wyrok NSA z 1994-12-09

skargę oddala. Sąd nie podziela również zarzutu skarżącej Spółki, że organy podatkowe nie mogły ustalić wysokości podatku dochodowego za 1990 r. w wysokości odbiegającej...
od zeznania podatkowego podatnika opartego na księgach podatkowych., W ocenie Sądu, źródłem opodatkowania nie mogą być zapisy w księgach podatkowych jeżeli podstawą...

SA/Gd 1119/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-02-09

Nie jest nierzetelnością /par. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. nr 88...
poz. 516/ podatkowej księgi przychodów i rozchodów wprowadzenie do niej zapisu zdarzenia, które w rozumieniu odrębnych przepisów podatkowych nie może być uznane...

SA/Wr 2084/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-11

1. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu jedynie wówczas, gdy wynikły w związku z uchyleniem lub zmianą decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Wynika...
z tego, że nie dotyczy to decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, wydanej na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach...

III SA 1477-1478/93 - Wyrok NSA z 1994-06-22

Ani postępowanie w przedmiocie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych i poboru podatków, ani w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych nie jest postępowaniem...
, w którym mogłaby być rozstrzygana kwestia istnienia obowiązku podatkowego. W tych szczególnych postępowaniach, odrębnych od postępowania w sprawie ustalenia zobowiązania...

SA/Lu 1115-1116/93 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-01-21

uchyla zaskarżone decyzje. Organy podatkowe zakwestionowały sposób dokumentowania wydatków związanych z wykorzystywaniem prywatnego samochodu do celów działalności...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodu i rozchodu /Dz.U. nr 125 poz. 559/ wskazuje, że na udokumentowanie...

SA/Lu 1111-1112/93 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-02-11

uchyla zaskarżone decyzje w części dotyczącej ustalenia podatku dochodowego za 1989 i 1990 r.

SA/Gd 1071/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-03-01

1. Skoro umorzenie zaległości podatkowej jest instytucją nadzwyczajną /art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. nr 27 poz...
zaległości podatkowej czynić powszechnie stosowanego środka prowadzącego do zwolnienia od zapłaty podatku., 2. Umorzenia dokonuje się poprzez pryzmat wypadków...

SA/Ka 1530/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1994-02-08

. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym /Dz.U....
1983 nr 43 poz. 191 ze zm./., Sprzedawca nie zakwestionował obowiązku podatkowego i nie zgłosił żądania zwrotu części podatku w trybie i na zasadach art. 175 Kpa...

III SA 925/94 - Wyrok NSA z 1994-10-21

przy osiągniętym dochodzie., Organy podatkowe nie uznały wydatku żony jako podlegającego odliczeniu od dochodu małżonków i w związku z tym odpowiednio skorygowały wymiar podatku...
dochodowego za rok 1993., Zdaniem organów podatkowych do odliczenia tego rodzaju wydatków od dochodu był uprawniony tylko ten z małżonków, który w roku podatkowym osiągnął...
1   Następne >   +2   +5   +10   41