Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 94/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-12

z dnia 8 lutego 2011 r., złożonym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, skarżąca zwróciła się o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją...
rażącego naruszenia:, a) art. 120 w związku z art. 241 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wznowienia postępowania pomimo istnienia ku...

I SA/Lu 95/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-12

8 lutego 2011 r., złożonym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, skarżąca zwróciła się o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Dyrektora...
naruszenia:, a) art. 120 w związku z art. 241 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wznowienia postępowania pomimo istnienia ku temu przesłanek,, b...

I SA/Lu 188/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-07

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm., powoływanej zwanej dalej jako 'Ordynacja podatkowa', w związku z art. 376 § 1 Kodeksu...
cywilnego przez nieokreślenie w decyzji, z kim strona odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe '[...]' s.c. oraz art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 1465/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-20

. na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu...
tego rozstrzygnięcia wskazano na wstępie, że wnioskiem z dnia 20 czerwca 2012 r. W. W., w oparciu o art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu...

I FSK 365/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

czynności prawnych, jeżeli w ich rezultacie następuje przeniesienie własności określonych w art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r...
nie skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 306g Ordynacji podatkowej i nie wystąpiła, przed podjęciem decyzji o nabyciu majątku, z wnioskiem o wykazanie informacji...

II FSK 1324/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

osobą 'zainteresowaną' i 'osobą trzecią' w świetle przepisów art. 14b oraz art. 110 - art. 117a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r...
przepisy art. 165a § 1 w związku z art. 14b § 1 i art. 14h Ordynacji podatkowej. Uznał bowiem, że skarżąca nie posiada statusu strony postępowania zainicjowanego...

I FSK 523/13 - Wyrok NSA z 2014-03-12

., na podstawie art. 239 b § 1 pkt 4, § 2 i § 3 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w P. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej 14 grudnia...
z art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, bowiem okres upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego był krótszy niż trzy miesiące. W uzasadnieniu postanowienia...

I FSK 1551/13 - Wyrok NSA z 2014-11-05

. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej jako 'Ordynacja podatkowa') wstąpiła we wszelkie przewidziane przepisami prawa i obowiązku B. S.A....
, że:, 1) w odniesieniu do pisemnych informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego wydawanych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej obowiązujących do 31 grudnia...

I SA/Gl 1020/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-03

oczywistej pomyłki w trybie art. 213 § 2 i art. 215 § 1 postanowienia, z dnia [...]., w którym organ ten, mając na względzie art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej, dokonał...
cofnęła ten wniosek, domagając się na podstawie art. 215 § 2, w związku z art. 219 Ordynacji podatkowej wyjaśnienia wątpliwości w przedmiocie nieuwzględnienia stosownie...

II FSK 1323/13 - Wyrok NSA z 2014-12-09

. Skarżącej nie przysługiwał także status 'innego podmiotu' w rozumieniu art. 14n § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 z późn...
. zm.; zwana dalej : 'Ordynacja podatkowa'), ponieważ przekształcenia prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę nie można utożsamiać z zamiarem jej utworzenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100