Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Ka 1770/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-10-12

oddala skargę. Pominięcie w księdze podatkowej noty księgowej nie ma racjonalnego uzasadnienia. Nie jest bynajmniej następstwem 'nagłego zdarzenia losowego'., Skarżące...
miały realną możliwość dopełnienia obowiązku uwidocznienia każdej z trzech operacji handlowych w księdze podatkowej., Nie zachodzą przesłanki do usprawiedliwienia...

SA/Po 1951/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-01-12

oddala skargę. Ustawodawca przyznał przywilej podatkowy przedsiębiorstwo zagranicznym tylko przy spełnieniu przez nich określonych warunków, a mianowicie wydatkowania...

SA/Sz 1078/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-05-26

skargę oddala. Zgodnie z par. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów /Dz.U. nr 88...

SA/Gd 2332/95 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1995-12-01

skarga na decyzję administracyjną, powinno zawierać podpis strony wnoszącej skargę lub jej pełnomocnika.~Brak podpisu uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu.~W myśl art. 204 Kpa w związku z art. 372 i art. 375 Kpc, Sąd odrzuci skargę także wówczas, gdy skarżący lub jego pełnomocnik nie uzupełnił w wyznaczonym terminie takich braków skargi, które uniemożliwiają nadanie jej dalszego biegu.

SA/Kr 930/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-10-25

, jakie wydatki są kosztami uzyskania przychodów, musi być powiązane z całą konstrukcją podatku dochodowego., Podstawą wymiaru jest dochód osiągnięty w roku podatkowym...
ze źródła przychodów określonego w ustawie. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania w roku podatkowym., Przy rozliczaniu konkretnego...

SA/Ka 157/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-02-22

., Dotyczy to także spraw rozstrzyganych w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm...
interesu społecznego ze słusznym interesem obywateli. Tak też musi postępować organ podatkowy rozpoznający sprawę na płaszczyźnie art. 3 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach...

SA/Gd 822/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-10-19

tak postanowi i powiadomi o swoim postanowieniu organ podatkowy., Jeśli tego nie uczyni rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r...
. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./. (...) Zdaniem Banku rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych można było dokonać...

SA/Kr 2407/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-11

1. Decyzja określająca podatek dochodowy od osób prawnych może dotyczyć bądź okresów miesięcznych /w przypadku zaliczek/, bądź roku podatkowego w przypadku podatku...
należnego za dany rok podatkowy., 2. Ustalenie podatku dochodowego za okres nie przewidziany w ustawie stanowi naruszenie prawa materialnego. Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA 52/95 - Wyrok NSA z 1995-11-17

1990 r. o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./. uchyla zaskarżoną decyzję. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził i zważył, co następuje...
:, Skarga jest zasadna., Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ stanowi, iż na wniosek podatnika...

SA/Sz 1044/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1995-11-08

1. Zobowiązania podatkowe określone ustawami mają charakter powszechny. Możliwość zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych bądź umorzenie zaległości podatkowych...
jest odstępstwem od zasady powszechności podatków i ma charakter wyjątkowy., Treść przepisu art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   44