Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA 2093/01 - Wyrok NSA z 2003-03-11

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem wejścia w życie noweli Ordynacji podatkowej, tj. przed 5.06.2001 r., zapłacone odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ na równi z nadpłatą traktuje się także część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek...

III RN 116/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-06-10

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Marii W., Jerzego W. na decyzję Izby Skarbowej w R...
izby skarbowej. Sąd ustalił, że decyzja ta została wydana już po upływie okresu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej, tj. określiła...

SA/Bd 193/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-18

wspólnikom spółki cywilnej w trybie art. 115 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, orzekającej o odpowiedzialności...
Ordynacji podatkowej, w decyzji z dnia 18 marca 2002 r. orzekł wobec Janiny F. o jej odpowiedzialności za zaległe zobowiązania podatkowe zlikwidowanej w dniu 31 grudnia 1999...

I SA/Łd 1528/02 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2003-06-24

Ordynacja podatkowa nie przewiduje następstwa prawnego w wypadku osoby fizycznej będącej osobą trzecią w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ i ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./. Decyzją z dnia 14...

I SA/Wr 2499/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-02-21

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ określenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów...
i usług ciążącego na rozwiązanej spółce cywilnej może nastąpić tylko w ramach decyzji wydanej przeciwko byłym wspólnikom spółki w trybie art. 115 Ordynacji podatkowej...

SA/Bd 658/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-12

zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie obywateli do prawa, a zawartej w dyspozycji art. 121 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
i kulturę prawną podatników. Urząd Skarbowy w R. decyzją z dnia 28 marca 2002 r., kierując się m.in. dyspozycją art. 79 par. 2 Ordynacji podatkowej, odmówił podatniczce...

III SA 1403/01 - Wyrok NSA z 2003-03-12

W przypadku wydania decyzji na podstawie art. 245 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ /w brzmieniu...
swojej decyzji ostatecznej, powołując się na art. 245 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ z uwagi na upływ...

I SA/Wr 2083/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-03

dokumentów i zbiorów danych oraz wskazując na przepis art. 133 Ordynacji podatkowej i art. 28 k. p. a. jako podstawę prawną do występowania jednostki w charakterze...
strony, a także art. 51 ust. 3 Konstytucji., Decyzją z dnia [...] marca 2001 r. Nr [...] Urząd Skarbowy w G. na podstawie art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej umorzył...

III SA 2664/01 - Wyrok NSA z 2003-05-28

za kwiecień 2000 r. W podstawie prawnej decyzji powołano art. 207, art. 21 par. 1 pkt 2 i par. 3, art. 51 par. 1, art. 53 par. 4 oraz art. 81 Ordynacji podatkowej i art...
ustawy o VAT oraz art. 81 Ordynacji podatkowej stanowiące kiedy może nastąpić korekta deklaracji podatkowych, stwierdzając, iż w rozpatrywanej sprawie możliwości...

I SA/Ka 317/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-04-02

i słusznego interesu stron - zwłaszcza, gdy nadamy jej charakter materialnoprawny - jest sprawą nieuregulowaną w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
lit. 'b' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ z dnia 22 maja 2001 r. Urząd Skarbowy w C. stwierdził nadpłatę w podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   46