Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 590/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-01-19

przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:, 1. art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 1, art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 15...
, art. 243 e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, polegające na wznowieniu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia podatnikom łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2020-2021...

I SA/Po 687/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-18

. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa'); art. 5 ust. 1...
przez jej uchylenie w całości, spółka zarzuciła jej:, 1. naruszenie art. 233 § 1 pkt 1 lit a Ordynacji podatkowej przez zaniechanie jego zastosowania pomimo, że występują...

I SA/Po 689/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-18

decyzji spółka zarzuciła jej naruszenie art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.; dalej...
: 'Ordynacja podatkowa'); art. 5 ust. 1 i pkt 2 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu, że sporna nieruchomość...

I SA/Po 688/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2024-01-18

., W odwołaniu od powyższej decyzji spółka zarzuciła jej naruszenie art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz...
. 2651 ze zm.; dalej: 'Ordynacja podatkowa'); art. 5 ust. 1 i pkt 2 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. oraz błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na przyjęciu...

I FSK 2065/19 - Wyrok NSA z 2024-01-11

mu:, I. naruszenie przepisów prawa materialnego:, 1. poprzez błędną wykładnię:, a) art. 70 § 1 w związku z art. 70 § 6 pkt 1 w związku z art. 70c Ordynacji podatkowej...
wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe związane z niewykonaniem zobowiązań podatkowych;, b) art. 70 § 6 pkt 1 i art. 70c Ordynacji podatkowej, poprzez...

I SA/Ke 34/24 - Wyrok WSA w Kielcach z 2024-03-14

postępowanie podatkowe w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności podatkowej wspólników spółki., Organ wskazał na przepisy Ordynacji podatkowej określające...
wspólników spółek osobowych obejmuje zaległości podatkowe spółki, a także inne należności wskazane w art. 107 § 2 Ordynacji podatkowej, przy czym odpowiedzialność ta dotyczy...

I FSK 1106/22 - Wyrok NSA z 2024-02-01

1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) dalej Ordynacja podatkowa, wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji...
w trybie art. 70c Ordynacji podatkowej powinno bowiem zostać doręczone skarżącej spółce a nie pełnomocnikowi., 2.3. Decyzją z 8 października 2021 r. Dyrektor Izby...

I FSK 2070/23 - Wyrok NSA z 2024-01-24

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), przez niewłaściwe zastosowanie, polegające...
na zastosowaniu art. 135 p.p.s.a. i wadliwym przyjęciu, że art. 33 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej w sprawie nie może być zastosowany, bowiem sprzeciwia się temu uchwała Naczelnego...

I SA/Lu 568/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2024-01-10

okazał się podniesiony w skardze zarzut naruszenia przez Sąd pierwszej instancji art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 127 Ordynacji podatkowej poprzez uchybienie...
, a mimo to, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej, wydał decyzję uchylającą decyzję organu, I instancji i orzekającą co do istoty. Nadto uzupełnienie...

I SA/Bd 655/23 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2024-02-27

. 23 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;, 2) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:, a) art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit...
. z upływem [...] r. Jednak zgodnie z art. 70c Ordynacji podatkowej Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w T., pismem z dnia [...] r., doręczonym pełnomocnikowi [...] r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100