Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Bk 423/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-08-29

w sprawach z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, bezrobocia, chorób zawodowych i świadczeń leczniczych oraz zdrowotnych, stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych...

IV SA/Wa 1049/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-29

postanowienia, w przewidzianym prawem terminie W. Z. wniósł sprzeciw podnosząc m.in., że wraz z żoną pozostają bez pracy, w dodatku nabyte przez niego choroby zawodowe...

II OZ 498/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

przed sądem administracyjnym (sprawy z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczące bezrobocia, chorób zawodowych i związanych z nimi świadczeń, stosunków pracy...

II SA/Po 1011/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-17

. Podał, że posiada samochód osobowy marki Daewoo Lanos z 1999r., głównie w celu dojazdu do lekarzy i do nieruchomości rolnej. Wskazał, że ma 74 lata, cierpi na chorobę...
zawodową i potrzebuje opieki lekarskiej i domowej. W celu utrzymania zaciąga kredyty, każdy miesiąc stara się zamknąć z niewielkim zadłużeniem. Wszystkie spłaty dokonuje...

II SA/Kr 737/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-08

. Skarżąca liczy 8... lat, jest osobą schorowaną, od 1997 roku inwalidką [...] grupy z ogólnego stanu zdrowia i [...] grupy w związku z chorobą zawodową, pozostającą w stałym...

II OSK 3345/18 - Wyrok NSA z 2021-08-25

w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czy też orzeczenia lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie choroby zawodowej (por. m.in. wyrok NSA z dnia 15 września 2009 r...
. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz...

II OZ 1321/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

formalnych skargi., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że B. G., reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium...
złożenie odpisu skargi, dokonując jednocześnie tej czynności procesowej. We wniosku pełnomocnik wyjaśniła, że z powodu choroby nie miała możliwości wykonywania czynności...

II OZ 1142/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

, występuje m.in. w przypadku choroby strony czy pełnomocnika, która uniemożliwia podjęcie działania nie tylko osobiście, ale i skorzystanie z pomocy innych osób (por...
, choroba jednego z pełnomocników nie przesądza o braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, albowiem niezbędne czynności w sprawie mógł podejmować...

II SA/Gd 436/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-10-04

skargi poprzez złożenie odpisu skargi dokonując jednocześnie tej czynności procesowej. We wniosku pełnomocnik wyjaśniła, że z powodu choroby nie miała możliwości...
wykonywania czynności zawodowych, co potwierdziła kopią zwolnienia lekarskiego potwierdzającego, że jej niezdolność do pracy trwała od dnia 7 września 2016 r. do dnia 14 września...

II SA/Bd 134/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-24

ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości, i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych...
w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej, (art. 2)., Stosownie zaś do treści art...
1   Następne >   +2   +5   +10   28