Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 981/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za zbiorowy wypadek przy pracy (przy spełnieniu pozostałych warunków) uważa się wypadek, któremu...
jest odpowiedź 'A', oparta na art. 3 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Skarżący udzielił odpowiedzi 'B'. W odwołaniu zarzucił...

VI SA/Wa 316/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-25

, w brzmieniu: 'Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, śmiertelnym wypadkiem...
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnie z którym: 'Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć...

II GSK 935/09 - Wyrok NSA z 2010-11-05

i chorób zawodowych, a więc nie miało, wbrew twierdzeniom skarżącego, charakteru kazusu. Zatem wybrana przez skarżącego odpowiedź (B) (zamiast (A)) była bezspornie błędna...
przy pracy i chorób zawodowych (j.t. z 2009 r. Dz.U. Nr 167, poz. 1322 ze zm.), zawierającego definicję 'śmiertelnego wypadku przy pracy', Słusznie również Sąd pierwszej...

VI SA/Wa 791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-21

podważone przez skarżącego pytanie - pytanie nr 157, brzmiało: 'Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zbiorowym...
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Zdaniem skarżącego powyższe pytanie...

VI SA/Wa 850/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-29

wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz decyzji ramowej Rady UE. W. B. wskazał również, iż w sprawie doszło do naruszenia art. 107 § 1 i § 3 k.p.a. poprzez niejasne...
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, decyzja ramowa Rady UE mieści się w zakresie prawa europejskiego., Organ odnosząc się do zakresu przedmiotowego pytań nr 121 i 123...

VI SA/Wa 212/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-19

powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz innych powodowanych warunkami środowiska., Błędna wykładnia przepisów Rozdziału 1 ustawy o Państwowej Inspekcji...
sanitarno-higienicznymi. Od 1988 r. posiada uprawnienia rzeczoznawcy d/s bhp. Podczas pracy zawodowej przez ponad 2 lata pracował w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej...

II GSK 195/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz innych powodowanych warunkami środowiska., Błędna wykładnia przepisów Rozdziału 1 ustawy o PIS i jej art...
. Od 1988 r. posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. bhp. Podczas pracy zawodowej przez ponad 2 lata pracował w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej W.O.W. w W. Kontrolował...

VI SA/Wa 1608/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-21

Powyższą uchwałę o zawieszeniu w czynnościach zawodowych ORA w C. podjęła na podstawie art. 44 ust. 3 p.o.a., w myśl którego to przepisu okręgowa rada adwokacka...
może zawiesić w czynnościach zawodowych, do czasu uiszczenia należności, adwokata, który zalega - pomimo wezwania - z zapłatą składki dłużej niż 6 miesięcy. Z powyższego przepisu...

II SAB/Bk 114/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-30

zawieszenia w czynnościach zawodowych trwającą u skarżącej chorobą, podczas gdy w jej ocenie podstaw do takiego twierdzenia brak. Skarżąca przedstawiła przebieg dotychczasowej...
. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Okręgową Radę Adwokacką w B. w przedmiocie zawieszenia tymczasowego w wykonywaniu czynności zawodowych 1. umarza...

VI SA/Wa 361/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-06

było spowodowane jego chorobą oraz brakiem możliwości wyznaczenia pełnomocnika substytucyjnego oraz wyznaczenia innej osoby, która mogłaby złożyć pisma w jego imieniu., Wojewódzki Sąd...
także postanowienie NSA z dn. 17.09.2014 r., sygn. akt I OZ 779/14, npubl.)., W niniejszej sprawie zawodowy pełnomocnik (radca prawny) nie wskazał na takie okoliczności...
1   Następne >   +2   +5   +10   17