Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 565/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi W. L. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu partii zafałszowanego produktu oddala skargę

VI SA/Wa 566/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi W. L. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu partii zafałszowanego produktu oddala skargę

II GZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

o przywrócenie terminu do wniesienia tegoż zażalenia pełnomocnik skarżącej (radca prawny) wskazał, że od 1 do 29 października 2012 r. był na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby...
., W uzasadnieniu autor zażalenia wskazał, że choroba jest przeszkodą, na którą osoba chora nie ma wpływu. Przezwyciężenie tej przeszkody jest możliwe wyłącznie przez poprawę zdrowia...

II GZ 90/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-06

choroby, a korespondencja została odebrana z uwagi na fakt, iż pełnomocnik prowadzi kancelarię w miejscu swojego pobytu, a tym samym będąc na zwolnieniu lekarskim...
wskazał, że choroba jest przeszkodą, na którą osoba chora nie ma wpływu. Przezwyciężenie tej przeszkody jest możliwe wyłącznie przez poprawę zdrowia na skutek...

II GZ 746/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

w dochowaniu terminu przez profesjonalnego pełnomocnika strony, miało charakter niezawiniony gdyż pełnomocnik nie wykazał, że choroba, na którą zapadł przed upływem...
terminu, uniemożliwiała mu sporządzenie skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 8 maja 2015 r. W ocenie Sądu, co prawda pełnomocnik skarżącego we wniosku wskazał, że jego choroba...

VI SA/Wa 407/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

Strona wyjaśniła, że nie dotrzymała terminu do złożenia odwołania z powodu choroby żony i ich wspólnego pobytu w szpitalu. Do wniosku zostało dołączone zaświadczenie...
, spowodowany chorobą żony, a nie Strony, jak wynika z nadesłanych dokumentów, nie uprawdopodabnia, przy zastosowaniu obiektywnego miernika staranności, braku winy...

VI SA/Wa 735/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

nie miał wiedzy odnośnie do procedury sporządzania uzasadnienia orzeczenia. Na rozprawę również nie mógł stawić się z uwagi na obowiązki zawodowe. Wyjaśnił, że dopiero...
wskazał między innymi na obowiązki zawodowe, które uniemożliwiły mu stawiennictwo na rozprawie. Wskazał też, że nie jest profesjonalnym pełnomocnikiem, dlatego...

II GZ 58/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

, katastrofa, nagła choroba strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, która nie pozwala na wyręczenie się inną osobą. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego...
nie można uznać, że trwająca dwa tygodnie choroba pełnomocnika istotnie uniemożliwiała mu wniesienie do sądu pisma z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Z treści...

II GZ 149/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

cierpiał na silny ból głowy. Przy czym ze względów organizacyjnych, brak było możliwości aby inna osoba mogła zastąpić go w tym dniu w pełnieniu obowiązków zawodowych...
uprawdopodobniła we wniosku okoliczności wskazujące na brak jej winy w uchybieniu terminu. Przeszkody w postaci niespodziewanej choroby pracownika skarżąca Spółka...

VI SA/Wa 2304/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

osoba mogła zastąpić go w tym dniu w pełnieniu obowiązków zawodowych. Jak dalej skarżąca wywodziła, wskutek dolegliwości, pracownik ten błędnie wpisał datę odbioru wezwania...
i środków normalnie dostępnych. Do takich przeszkód zalicza się m.in. stany nadzwyczajne, problemy komunikacyjne, klęski żywiołowe czy nagłą chorobę strony lub jej pełnomocnika...
1   Następne >   2